اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد

محورهاي كنفرانس :

محورهاي بخش مديريت:
مديريت و تكنيك هاي بهينه سازي
مديريت كيفيت، بهره وري و تعالي سازماني
رهبري و رفتار سازماني
مديريت راهبردي
مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات
مديريت استراتژيك و رقابت
مديريت منابع انساني
مديريت مالي
مديريت نكنولوژي، تحقيق و توسعه
مديريت بازار
اخلاق و فلسفه سازمان و مديريت
حاكميت سازماني و مسئوليت اجتماعي
محورهاي بخش حسابداري:
سيستم هاي اطلاعات حسابداري
نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه
اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها
كاربرد روشهاي هزينه يابي در حسابداري مديريت
توليد و حسابداري مديريت
يافته هاي نوين و مباحث روز در حسابداري
استانداردهاي حسابداري و حسابرسي
روش هاي تأمين مالي در سازمانها
لزوم استانداردگذاري يكپارچه براي گزارشگري مالي
نوآوريهاي مالي در حوزه مديريت و حسابداري
كاربرد اينترنت در حسابداري
مقايسه استانداردهاي حسابداري ايران و ساير كشورها
تاثير حسابداري در تحقق اهداف اصل 44
تاثير حسابداري در توسعه بازار سرمايه
نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي
ارزش افزوده و گزارشگري مالي
اخلاق در حسابداري و حسابرسي
مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران
محورهاي بخش اقتصاد:
فرهنگ و اقتصاد
اقتصاد مقاومتي
الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت
محور حماسه اقتصادي
بخش پولي و مالي
اقتصاد بين الملل
اقتصاد و اشتغال
صندوق توسعه ملي
گردشگري و اقتصاد
انرزي و اقتصاد
كشاورزي، محيط زيست و توسعه پايدار
اقتصاد و جمعيت

نظرات