اولین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش

اولین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش

محورهاي همايش:

آموزش و بهسازي منابع انساني در سازمان ها و دانشگاهها / صنعت ، مراكز آموزشي آموزش منابع انساني و تاثير آن در كيفيت زندگي كاري آموزش و توسعه پايدار تاثير جهاني شدن در فرآيند آموزش رويكردها، نظريه‌ها و الگوهاي نوين در آموزش نقش آموزش در تقويت اخلاق و رفتار حرفه اي تجربه هاي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در زمينه آموزش آموزش در سازمانهاي پيشرو امكان سنجي استقرار آموزش در سازمان ويژگيهاي آموزش موثر و جذاب از مهد كودك تا دانشگاه آينده نگري در آموزش: محتوا و روشها آسيب شناسي آموزش هاي درون و برون سازماني روش هاي نوين آموزشي در علوم (فني و مهندسي، پايه، انساني) تربيت بدني و هنر آموزش و خلاقيت آموزش و فناوري اطلاعات آموزش و ارزشيابي آموزش و كارآفريني تاثير عوامل محيطي بر آموز

 

نظرات