اولین طرح تعاملی صنعت با دانشگاه: همایش سالانه پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و پایه

اولین طرح تعاملی صنعت با دانشگاه: همایش سالانه پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و پایه

 اولين طرح تعاملي صنعت با دانشگاه با عنوان همايش پژوهش هاي كاربردي در علوم مهندسي و پايه ، اسفندماه 1393 با موفقيت برگزار گرديد

نظرات