اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی

اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی

محورهاي همايش:

شناخت منابع محيط
- پتانسيل و محدوديت هاي اقليمي
- پتانسيل و محدوديت هاي منابع آب
- پتانسيل و محدوديت هاي منابع خاك
- پتانسيل و محدوديت هاي پستي و بلندي و موقعيت جغرافيائي
زراعت و الگوي زراعي
- معرفي ارقام زراعي پر بازده
- معرفي ارقام مقاوم به تنش هاي محيطي، بيماري ها، آفات
- تناوب زراعي
- توسعه زراعت ديم با استفاده از ارقام مقاوم به خشكي
- توسعه محصولات شتوي (پائيزه)
- روش هاي كشت محصولات صيفي با استفاده از آب كم
- روش هاي افزايش بهره وري
- فيزيولوژي گياهان زراعي
- زراعت ديم
آبياري
- روش هاي كم آبياري
- روش هاي جلوگيري از هدر رفت آب
- روش هاي افزايش راندمان آبياري
- معرفي سيستم هاي آبياري متناسب با نوع محصولات
- روش هاي كاهش تبخير و تعرق
- سيستم هاي انتقال آب
خاك
- استفاده از كود هاي بيولوژيك و كود هاي زيستي و طبيعي
- روش هاي نوين خاك ورزي
- حفاظت خاك
- تغذيه خاك
- تسطيح اراضي
آفات، بيماري ها و علف هاي هرز
- مديريت تلفيقي آفات و بيماري ها
- مبارزه بيولوژيك با آفات و بيماري ها
- كاهش مصرف سموم
- كاهش خسارات و ضايعات محصول
ماشين آلات
- مكانيزاسيون كشاورزي
- كاربرد تكنولوژي نوين در كشاورزي
- ماشين آلات كاشت ، داشت و برداشت
بيو تكنولوژي
- كشت بافت
- ريز ازديادي
مديريت  پسماند ها و ضايعات
- خرد كردن و جمع آوري بقاياي گياهي
- استفاده از بقاياي گياهي در تغذيه دام
- استفاده از بقاياي گياهي در صنايع

و ساير موضوعات مرتبط با كشاورزي

نظرات