سومین همایش ملی بازرسی، ایمنی و کنترل کیفیت عملیات انبارداری در مدیریت انبار

سومین همایش ملی بازرسی، ایمنی و کنترل کیفیت عملیات انبارداری در مدیریت انبار

محور و برنامه هاي همايش:

-پنل تخصصي مديريت انبار و عمليات انبارداري 
-پنل تخصصي ايمني انبار و ايمن سازي خدمات انبارداري 
-پنل تخصصي بازرسي انبار و عمليات انبارداري 
-پنل تخصصي كنترل كيفيت خدمات انبارداري 
-برخي از سمينارهاي جانبي همايش: 
-مديريت بحران در انبار و مراكز ذخيره و توزيع كالا 
-تكنيكهاي كنترل موجودي و ارزيابي نقطه سفارش
-اصول طراحي داخلي و قفسه بندي فضاي انبار 
-روشهاي كاربردي كاهش هزينه و ضايعات در انبار 
-ايمني جابجايي، تخليه و بارگيري كالاهاي سنگين 
-علايم، كدها و شناسه هاي ايمني و بهداشت در انبار 
-ارزيابي عمليات انبار با استفاده از مدل ODETTE
-مديريت و كنترل انبار با تكنولوژي RFID

 

نظرات