اولین کنفرانس ملی مدیریت مخاطرات در معادن و فضاهای زیرزمینی

اولین کنفرانس ملی مدیریت مخاطرات در معادن و فضاهای زیرزمینی

محورهاي كنفرانس:

- شناسايي مخاطرات، ابعاد، پيامدها و سيستم هاي مديريتي آنها شامل: مديريت بحران، مديريت خطرپذيري، پدافند غير عامل و تاب‌آوري در پروژه هاي معادن (زيرزميني و روباز) و فضاهاي زيرزميني از جمله: تونل‌هاي راه،‌ راه آهن و انتقال آب، مترو، مغار سدها، چاه ها،‌ قنات ها و ...
- مديريت مخاطرات در عمليات اجرايي و بهره برداري در معادن فضاهاي زيرزميني شامل: آتشباري، تهويه، روشنايي، حمل و نقل و پايدارسازي فضاها
- فناوري نوين در مديريت مخاطرات معادن و فضاهاي زيرزميني
- مديريت امداد و نجات در معادن و فضاهاي زيرزميني
- بيماري هاي ناشي از كار در معادن و فضاهاي زيرزميني
- آلودگي‌هاي زيست محيطي ناشي از بهره برداري معادن و فضاهاي زيرزميني
- آسيب پذيري معادن و فضاهاي زيرزميني در اثر مخاطراتي مانند: زمين لرزه، نشست زمين، زمين لغزش، سيلاب و هجوم آبهاي سطحي، ‌نفوذ و تراوش آبهاي زيرزميني، آتش سوزي و ... . 
- رفتار سنجي و ابزار دقيق در فضاهاي زيرزميني
- و ساير موضوعات مرتبط 
 

نظرات