اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار

اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار

محورهاي كنفرانس:

-راهكارهاي كنترل منابع ايجاد طوفانهاي گرد و غبار
-راهكارهاي مقابله با پيامدهاي زيست محيطي رخدادهاي گرد و غبار
-راهكارهاي مقابله با پيامدهاي اجتماعي - اقتصادي وقايع غباري
-راهكارهاي كاهش پيامدهاي وقايع گرد و غبار بر صنايع
-تعيين ناهنجاريهاي زيستي ناشي از بروز رخدادهاي گرد و غبار در جوامع انساني  و راهكارهاي كاهش اثرات آن بر سلامت انسان
-راهكارهاي كاهش پيامدهاي وقوع طوفانهاي گرد و غبار در كشاورزي
-راهكارهاي مقابله با اثر فعاليتهاي عمراني در ايجاد گرد و غبار
-ارتباط طوفانهاي گرد و غبار و تغييرات اقليمي در مقياس محلي و منطقه اي
-كاربرد روشها و فناوريهاي پيشرفته نظارت، پايش و كنترل رخدادهاي گرد و غبار

نظرات