همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی  و منابع طبیعی

همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی و منابع طبیعی

محورهاي همايش:

-روش ها و دستاورد هاي نوين در كشاورزي(زراعت-باغباني-علوم دامي-اقتصاد كشاورزي-ترويج و اموزش كشاورزي-شيلات و ابزيان-مكانيزاسيون-صنايع غذايي-ژنتيك و اصلاح نباتات)
-كشاورزي دقيق-كشاورزي پايدار-كشاورزي ارگانيك-اگرواكولوژي-آبخيزداري-
-كاربرد علوم بين رشته اي در كشاورزي-
-تنش هاي زيستي - تنش هاي محيطي-تغيير اقليم در كشاورزي-كشاورزي و اب و هوا-فيزيولوژي گياهان زراعي-اكولوژي گياهان زراعي-بيوشيمي گياهي-
-مباحث نوين در كشاورزي(نانو تكنولوژي-بيو تكنولوژي-اكوفيزيولوژي-......)
-گياهان دارويي

نظرات