ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

ششمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران از 1 تا 3 ارديبهشت ماه 1395 توسط دانشگاه كردستان و انجمن علوم و مهندسي منابع آب ايران در دانشگاه كردستان برگزار مي‌گردد.

 


اهداف كنفرانس:
-ايجاد فضاي تعامل و هم انديشي علمي بين محققان و انديشمندان در حوزه هاي مختلف مهندسي آب؛
-دعوت از اساتيد، دانشمندان، سياستگذاران و ... مرتبط با حوزه مهندسي آب و ايراد سخنراني هاي علمي توسط آنها، تبادل نظر، بازديدهاي علمي و ...
-ارائه آخرين دستاوردهاي علمي محققان در عرصه هاي مختلف مهندسي آب؛
-جلب توجه مسئولين كشور (سياستمداران، قانون گذاران و اعضاي دولت) به اهميت منابع آب و لزوم توجه به بحران هاي آب در سال هاي اخير و ارائه راهكارهاي اساسي و مديريت بهينه منابع آب در بخش هاي مختلف مصرف در كشور؛
برگزاري هم انديشي، نشستهاي تخصصي، كارگاههاي آموزشي و تبادل نظر و ..

 

محورهاي كنفرانس:

محور اصلي كنفرانس پيوند اكولوژيكي با چرخه آب براي پايداري سرزمين است.
-پايداري اكوسيستم هاي آبي (سفره هاي آب زيرزميني، تالاب ها، درياچه ها، رودخانه ها) و چرخه زيستي در حوضه هاي آبريز
-برنامه ريزي و مديريت جامع و بهم پيوسته منابع آب (IWRM) (آب هاي سطحي و زيرزميني) در حوضه هاي آبريز
-تجزيه و تحليل مولفه هاي چرخه هيدرولوژيكي با نيازهاي اكولوژيكي در حوضه آبريز
-مديريت چرخه آب شهري در پيوند با منابع آب محدود موجود در محدوده شهري
-نقش ساختارهاي حاكميتي، حقوقي و قانوني در مديريت منابع آب
-مديريت كيفيت منابع آب، فاضلاب ها و پساب ها و آب هاي برگشتي
-مديريت تقاضا و مصرف با مشاركت ذينفعان و بهره برداران
-مديريت وقايع حدي |(خشكسالي و سيل) و تغيير اقليم
-ارزش آب و اقتصاد در چرخه هيدرولوژيكي

 

نظرات