دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی

دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی

دومين كنفرانس بين المللي"  روانشناسي ، علوم تربيتي و سبك زندگي "با هدف بررسي متدهاي بومي و بين المللي و تببين راهكارهاي مديريتي و توسعه آفرين در بهمن ماه سال 1394 برگزار خواهد گرديد.

 

محورهاي همايش:

 روانشناسي
-روانشناسي باليني
-روانشناسي عمومي
-روانشناسي تربيتي
-روانشناسي شخصيت
-خانواده درماني
-روانشناسي صنعتي و سازماني
-روانشناسي باليني كودك و نوجوان
-سنجش و اندازه گيري (روان سنجي)
-روانشناسي سلامت
-روانشناسي اسلامي
-روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي
-روانشناسي ورزش
-مشاوره
-علوم اعصاب
-روانپزشكي
-روان پرستاري
-پرستاري
-اعتياد

 علوم تربيتي
-آموزش و پرورش
-فلسفه تعليم و تربيت
-برنامه ريزي درسي
-تعليم و تربيت اسلامي
-برنامه ريزي آموزشي
-آموزش در پرورش ابتدايي
-آموزش پيش دبستاني
-تكنولوژي آموزشي
-برنامه ريزي درسي
-تحقيقات آموزشي
مديريت آموزشي
-آموزش الكترونيك
-اخلاق اسلامي
-تعليم و تربيت در اسلام

 سبك زندگي
-سبك زندگي زيست محيطي
-سبك زندگي سلامت محور
-سبك زندگي معنوي
-سبك زندگي ايراني
-سبك زندگي مصرفي
-سبك زندگي جمعيتي
-سبك زندگي اقتصادي
-علوم اجتماعي
-پژوهشگري اجتماعي
-جامعه شناسي
-جامعه شناسي ديني
-جزا و جرم شناسي
-علوم ارتباطات اجتماعي
-مطالعات زنان و خانواده
-مردم شناسي
-جمعيت شناسي
-مددكاري اجتماعي
-برنامه ريزي رفاه اجتماعي
-مطالعات راهبردي فرهنگ
-مديريت و برنامه ريزي امور فرهنگي
- سبك زندگي، آسيب‌ها و حمايت‌هاي اجتماعي
-زنان سرپرست خانوار، آسيب‌ها، چالش‌ها و راه‌كارها
-سبك زندگي اسلامي و توانمندسازي ايتام
-سبك زندگي اسلامي و سالمندان
-سبك زندگي اسلامي و حمايت از بيماران ناتوان
-سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با طلاق
-سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با اعتياد به مواد مخدر
-سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با ضعف در صله‌ي ‌رحم
-سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با كمك نكردن و عدم تكريم والدين
-سبك زندگي و مديريت فرهنگي خانواده
-شاخص‌ها، بايدها و نبايدهاي سبك زندگي اسلامي- ايراني
-آموزش سبك زندگي اسلامي در خانواده (بايسته‌ها، موانع و راه‌كارها)
-مقايسه‌ي سبك زندگي اسلامي با سبك زندگي غربي
-راه‌كارهاي توانمندسازي فرهنگي مبتني بر سبك زندگي اسلامي
-سبك زندگي اسلامي و مؤلفه‌هاي حفظ كرامت زن
-سبك زندگي اسلامي و عفت و غيرت ديني
-سبك زندگي اسلامي و نقش و جايگاه مادر در خانواده
-شاخص‌ها و ويژگي‌هاي پرورش و تربيت فرزندان در سبك زندگي اسلامي
-سبك زندگي اسلامي و اوقات فراغت
-نقش مشاوره در تبيين سبك زندگي اسلامي
-الزامات مديريت فرهنگي خانواده مبتني بر سبك زندگي اسلامي
-راهبردها و راه‌كارهاي فعاليت‌هاي فرهنگي در خانواده‌هاي محرومين مبتني بر سبك زندگي اسلامي
-سبك زندگي و رسانه
-اصول و مباني نظري نقش رسانه در ترويج و توسعه‌ي سبك زندگي اسلامي
-سبك زندگي اسلامي و فرهنگ‌سازي استفاده از رسانه‌ها و فنّاوري‌هاي جديد در خانواده‌ها
-نقش كتاب و داستان در سبك زندگي كودكان و نوجوانان
-بايسته‌هاي تعاملات اجتماعي در سبك زندگي اسلامي
-نقش شبكه‌هاي اجتماعي در سبك زندگي اسلامي
-نقش ماهواره در تغيير سبك زندگِيِ خانواده‌
-نقش رسانه‌ي ملي در گفتمان‌سازي الگوهاي رفتار اسلامي در خانواده
-آسيب‌شناسي نقش برنامه‌هاي اجتماعي – فرهنگي رسانه‌ي ملي بر سبك زندگي اسلامي در خانواده (فيلم، سريال‌ها و گفتگوي خانوادگي)
-معرفي راهبردها، شيوه ها، سنت ها، روش ها، الگوها و ابزارهاي سبك زندگي با خواستگاه فرهنگ ايراني - اسلامي
-اشتغال، بيكاري و سبك زندگي
-فرهنگ كار و كارآفريني
-ازدواج، خانواده، خويشاوندي و سبك زندگي
-زنان، خانواده، اقتصاد و سبك زندگي
-روابط زناشويي و جايگاه مشاور در سبك زندگي خانواده ايراني
-جوان و سبك زندگي
-دوستان و همسالان و سبك زندگي
-رسالت و جايگاه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در تربيت فرهنگي و سبك زندگي
-سلامت و سبك زندگي: سلامت جسماني، رواني و اجتماعي
-مصاديق سبك زندگي غربي در مظاهر زندگي ايرانيان
-اقتصاد و سبك زندگي
-اقتصاد مقاومتي و سبك زندگي
-توليد ملي، كيفيت و رقابت و سبك زندگي
-علم و فناوري و سبك زندگي
-ورزش، تغذيه، تندرستي و سبك زندگي
-سلامت خانواده، سالمندي و سبك زندگي
-عدالت و مداراي اجتماعي و سبك زندگي
-مديريت الگوي مصرف صحيح در سبك زندگي اسلامي و ايراني
-سبك زندگي؛ بيمه، رفاه و تأمين اجتماعي
-رابطه بين هنر، معماري و شهرسازي با سبك زندگي اسلامي-ايراني

نظرات