همایش بین المللی علوم انسانی، ادبیات و هنر

همایش بین المللی علوم انسانی، ادبیات و هنر

موسسه سفيران فرهنگي مبين  در نظر دارد "همايش بين المللي جستارهاي ادبي، زبان و ارتباطات فرهنگي با تاكيد بر علوم انساني، هنر و ادبيات " را براي ارائه پيشرفت هاي جديد و نتايج تحقيقات در زمينه هاي هنر و علوم انساني در كشور تركيه شهر استانبول برگزار نمايد.

در اين همايش، از تمامي دانشجويان، پژوهشگران و محققان از سراسر جهان در حوزه هاي مختلف زير براي ارسال مقالات خود دعوت مي نمايد:


-زبان وادبيات
-هنرهاي هفت گانه 
-باستان شناسي و زبان شناسي
-آموزش، تعليم و تربيت
-انديشه هاي ديني
-جامعه، فرهنگ و روانشناسي
-فلسفه، تاريخ و تمدن 

 

نظرات