اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا

اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا

 

جغرافياي طبيعي
ژئومورفولوژي مناطق مختلف  ايران  و توسعه پايدار محيطي
اقليم و پارامتر  آن توسعه پايداري محيطي و زيستي در ايران
لايه ازن و توسعه انساني محلي ملي و بين المللي
وارونگي دما و توسعه پايدار مناطق زيست انساني
خشكسالي و توسعه پايدار
گرمايش جهاني و تغييرات اقليمي
پراكندگي آب هاي سطحي ايران و توسعه پايدار محيط طبيعي و انساني
آب هاي زيرزميني ايران و توسعه پايدار زيستي
اقيانوس ها و درياها ودرياچه ها  توسعه پايدار محلي منطقه اي و ملي
سد سازي توسعه(قوت) يا تخريب(ضعف)
انتقال آب از مناطق برخوردار به مناطق محروم طبيعي(فرصت يا تهديد)
تالاب ها مانداب هاي ايران  پتانسيل يا چالش محيطي
جغرافياي خاك ها و كشاورزي و توسعه پايدار
تنوع تيپولوژي مناطق جغرافيايي خاك ايران و توسعه پايدار
حفاظت يا فرسايش خاك در ايران ( توسعه يا تخريب)
تنوع جغرافياي خاك هاي ايران در توسعه كشاورزي، صنعت و خدمات و اشتغال
كشاورز واسطه گران و واردات تك محصولي
جغرافيايي زيستي، اكوتوريسم و ژئوتوريسم و  توسعه پايدار
جغرافياي پوشش گياهي  ايران و توسعه پايدار محيط طبيعي زيستي
جايگاه برنامه ريزي علوم طبيعي  در برنامه هاي توسعه كشور
منابع طبيعي و پايداري محيط
آب هاي سطحي و زير زميني؛ برنامه ريزي، آلودگي، مصرف بهينه
تغييرات اقليمي، گرمايش زمين و غذا
فرسايش خاك، آلودگي خاك، كشاورزي و اقتصاد كشاورزي
محيط زيست، تخريب اكوسيستم و فناپذيري كره زمين
مديريت منابع آبي، مهار آب هاي سطحي، هدر رفت آب هاي سطحي، تكنيك هاي مهار و ذخيره سازي
شاورزي، توسعه اقتصادي، اقتصاد تك محصولي وابستگي و تحريم وخودكفايي و خوداتكايي كشاورزي اقتصاد مقاومتي
زمين شناسي كاربردي ،توسعه صنعتي،رونق صنايع مادر، تحول صنايع تبديلي ،شكوفايي معدن و صنعت، كشاورزي و خدمات و اقتصاد مقاومتي
نابع طبيعي، فرصت ،تهديد، بهره برداري بهينه، حفاظت، آينده نگري
مخاطرات طبيعي، پيشگيري، مقابله، مديريت بحران، بارهزينه مادي و انساني
مراتع، دامپروري، تخريب، مديريت و بهره برداري بهينه، توسعه اقتصاد دامداري
جنگل، حفاظت (مديريت استراتژيك، اكسيژن، تنفس، توسعه صنعت، زيست، سر زندگي)تخريب (دي اكسيد كربن، آلودگي هوا، فرسايش خاك، فقر خاك كشاورزي، زندگي همراه درد و رنج)
وسازي و توسعه شهري-منطقه اي مبتني بر ريسك زلزله
 مسائل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مديريت خطر پذيري زلزله
مديريت خطر پذيري در شهرها و مناطق روستايي آموزش همگاني، آمادگي و اطلاع رساني 
فناوري هاي نوين در مديريت خطرپذيري و بحران 
ارزيابي و مطالعه پديده خشكسالي
خشكسالي؛ مديريت خشكسالي و پيامدهاي آن
راهكارهاي كاهش اثرات خشكسالي
 نقش مشاركت بهره برداران و سازمانهاي مردم نهاد در مديريت خشكسالي
برنامه ريزي و مديريت بهينه كمي و كيفي منابع آب و راهكارهاي بهينه سازي مصرف آب
راهكارهاي استفاده بهينه از آب هاي نامتعارف به عنوان منبع آب پايدار
 آمايش سرزمين در رابطه با خشكسالي
مديريت رسوب و فرسايش رودخانه
مرفولوژي رودخانه
مدل سازي در مهندسي رودخانه
جنبه‌هاي زيست محيطي رودخانه‌ها
مديريت يكپارچه حوزه و رودخانه
كاربرد GIS، RS و مهندسي ارزش در مهندسي رودخانه
روش هاي نوين اندازه‌گيري و مانيتورينگ جريان و رسوب در رودخانه‌ها
اثرات اقتصادي، اجتماعي، حقوقي و سياسي طرح هاي مهندسي رودخانه

جغرافيا و برنامه ريزي شهري
پسا برجام و شهر
جغرافيا و آمايش سرزمين
جغرافيا و برنامه ريزي محيطي زيست شهري
جغرافيا و برنامه ريزي اجتماعي
جغرافيا و برنامه ريزي مسكن
جغرافيا و برنامه ريزي اقتصادي
نون و روش هاي برنامه ريزي شهري
فرهنگ شهر نشيني
شهروند و حقوق شهروندي
ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري
تعامل در فضاي شهري
روانشناسي محيطي
روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
شهر و حقوق شهروندي
مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
برنامه ريزي كالبدي شهري
مديريت شهري
برنامه هاي توسعه شهري
مديريت پروژه هاي شهري
مديريت بحران
برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز
مشاركت در امور شهري
شهرسازي نوين و توسعه پايدار
سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
ناپايداري شهر و عوامل موثر
شناخت موانع و محدوديت ها و شاخص هاي توسعه شهري پايدار
حكم روايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
الگوهاي معماري وشهرسازي بومي و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي
المان هاي شهري و محورهاي مرتبط
برنامه ريزي منطقه اي و شهري
طراحي شهري ،نماهاي شهري و امنيت رواني
مشاركت در امور شهري
روستا ،كشاورزي ،مهاجرت
ساختمان هاي هوشمند وكاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در ساخت و توسعه شهري
بافت هاي تاريخي
بهسازي و نوسازي و  بازسازي بافت تاريخي شهري
برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري
شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
ارزيابي تاثير اجراي پروژه هاي شهري
نماهاي شهري
تاثير تكنولوژي هاي جديد ساخت در بافتهاي شهري
كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها
روش ها، فنون و متودولوژي در مديريت استراتژيك
سيستم هاي اطلاعات مديريت پروژه
بررسي مقررات ملي ساختمان بر اساس الگوهاي اسلامي
الگوهاي مديريت اسلامي پايدارشهري
مديريت كاربري و احياي بافت‌هاي تاريخي
مديريت شهر الكترونيك
فضاي سبز و منظر شهري در مناطق خشك و نيمه خشك - چالش‌ها و راهكارها
نقش و جايگاه فضاي سبز در طرح‌‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي
اصول و مباني برنامه ريزي، طراحي و اجراي فضاي سبز و منظر شهري (طراحي معماري ، طراحي
ضوابط، استانداردها، قوانين و مقررات در فضاي سبز و منظر شهري
نقش مشاركت هاي مردمي و فرهنگ‌سازي در توسعه پايدار فضاي سبز شهري و روستايي
كاربرد اصول اكولوژيكي در مديريت و برنامه ريزي فضاي سبز و منظر شهري
 كاركردهاي اجتماعي- فرهنگي فضاي سبز شهري
شاخص­ هاي توسعه پايدار از منظر اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي
سياست گذاري و ايجاد زيرساخت­ هاي لازم در جهت تحقق توسعه پايدار شهري
حكم روايي شايسته شهري
مديريت يكپارچه شهري؛ الزامات و نحوه اجرايي شدن آن
امكان سنجي، ايجاد و توسعه زيرساخت­ هاي حمل ونقل در راستاي ساماندهي ترافيك شهري
نگرش درآمدزايي به بافت­ هاي فرسوده شهري
برنامه­ ريزي شهري در جهت ايجاد شهر پايدار
سرمايه­ گذاري و مديريت مالي پروژه­ هاي كلان شهرها
كاهش آلودگي­ هاي زيست محيطي و حفظ اكولوژي شهري
توسعه فضاي كسب و كار و مشاركت بخش خصوصي در مديريت شهري
هويت شهري، فرهنگ شهروند و صيانت از حقوق شهروندي
شيوه­ هاي جلب مشاركت شهروندان در اداره امور شهري
امنيت شهري و مديريت كاهش مخاطرات
توسعه صنعت گردشگري در جهت افزايش درآمدهاي شهري
تبيين مفهوم، ضرورت و ابعاد توسعه پايدار در بسترهاي گوناگون مديريتي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و  زيست­ محيطي
بررسي نقش نهادهاي درگير در توسعه پايدار و تبيين الگوها و استراتژي­ هايي براي دستيابي به يكپارچگي در سياستگذاري براي نيل به توسعه پايدار
تمركز بر نقش و جايگاه مديريت شهري در دستيابي به توسعه پايدار
بررسي نقش و جايگاه متوليان و نهادهاي مسئول در اداره امور شهر و نحوه ارتباط اين نهادها با يكديگر
بررسي موانع، محدوديت­ ها و چالش هاي پيش­روي مديريت شهري در ايران براي تحقق اهداف توسعه پايدار شهري
تبيين سياست­ ها و برنامه­ ها در جهت ارتقاي مشاركت بخش خصوصي در حوزه مديريت شهري
آشنايي با شيوه­ هاي جذب سرمايه­ گذاري و منابع درآمدي پايدار در توسعه پروژه­ هاي شهري
تبيين ضرورت­ هاي مشاركت شهروندان و تشكل هاي مردم نهاد (NGOs) در مديريت شهرها
سيستم‌هاي پيش‌بيني و هشدار سيلابهاي شهري
 تدوين برنامه عملياتي مديريت سيلاب هاي شهري(Action Plan)
 مديريت كاربري اراضي در كاهش سيلگرفتگي شهري
راه كارهاي مقاوم‌سازي و مقابله با سيلاب
 مديريت جامع شهري و تأثيرات پارامترهاي اقليمي در مديريت سيلاب هاي شهري
 نقش رسانه هاي عمومي در مقابله و مديريت سيل و آموزش عمومي در كاهش خطرات سيل 
كاربرد مدل هاي عددي و رايانهاي و سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) در طراحي و بهره برداري زهكش هاي شهري
تجارب بين‌المللي در زمينه مديريت سيلاب‌هاي شهري
راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار كاربري هاي صنعت، خدمات، كشاورزي و بازرگاني
 مديريت محيط زيست كلان شهرها در بخشهاي ترافيك و حمل و نقل شهري
 مديريت مواد زائد جامد
آمايش سرزمين و توسعه شهري
نقش انرژي هاي نو در توسعه پايدار منابع طبيعي
جامعه و فرهنگ شهري
امنيت شهري
اقتصاد شهري
شوراهاي اسلامي و شهرداري‌ها
 حاشيه نشيني و شهر
مديريت جامع پسماندهاي شهري و روستايي .تفكيك از مبداء پسماندهاي شهري و روستايي
مديريت جمع آوري و حمل و نقل پسماندهاي شهري و روستايي
فناوري هاي نوين در فرآيند مديريت پسماند
اقتصاد و مديريت پسماندها
پردازش مكانيكي و بيولوژيكي پسماندهاي عادي روستايي و شهري
بازيافت و نقش آن در مديريت پسماندها
قوانين و مقررات مديريت پسماندها در ايران و ساير كشورها
مشاركت بخش خصوصي در فرآيند مديريت پسماند
توليد مواد و انرژي از پسماند (كمپوست، زباله سوز و ...)
مكان يابي ، ساماندهي، طراحي و راهبري مكان هاي زباله

 

جغرافيا و برنامه ريزي روستايي و ناحيه ايي
پسا برجام و توسعه روستا
جايگاه جغرافيا و برنامه­ ريزي روستايي در توسعة و عمران روستايي
جايگاه برنامه­ هاي توسعة روستايي در برنامه­ ريزي كلان كشور
نقش دولت و سياست گذاري­ هاي ملي در توسعه روستايي
برنامه­ ريزي توسعة روستايي در ايران، ارائۀ الگوهاي مناسب
توسعة پايدار روستايي: چشم اندازها، چالش­ها، پارادايم­ ها و رويكردها
جايگاه برنامه­ ريزي محلّي در برنامه­ ريزي توسعة روستايي در ايران
زمينه­ هاي تاريخي و چالش­هاي ساختاري مديريّت روستايي در ايران
مديريّت روستايي ، توسعة پايدار روستايي
سازمان­هاي محلّي و مديريّت روستايي(دهياري ، شوراها ، سازمان­ هاي محلّي و...)
جهاني شدن و روستايي
نقش جوانان و زنان در مديريّت روستايي
كشاورزي و توسعه روستايي
نقش سرمايه و سرمايه­ گذاري در توسعة اقتصاد روستايي
تنوع  فعّاليّت­هاي اقتصاد روستايي
اشتغال و روستايي
نقش اشتغال زنان در توسعة روستايي
هدفمند شدن يارانه­ ها و نقش آن در اقتصاد روستايي
گردشگري و توسعه و عمران روستايي(فرصت­ ها، تهديدها، قّوت­ ها و ضعف ­ها)
بافت ­هاي با ارزش، روستاهاي هدف گردشگري و تأثير آن بر توسعۀ روستايي
فرهنگ روستايي و توسعۀ گردشگري
صنايع دستي و گردشگري و اشتغال روستايي
حمايت­ هاي دولتي و سرمايه­ هاي بخش خصوصي در توسعة گردشگري
برنامه­ ريزي كالبدي (طرح­هاي هادي، بهسازي، تجميع و...) و  روستاهاي كشور
مشاركت­ هاي مردمي و طرح­هاي كالبدي روستايي
اعتبارات و تسهيلات حمايتي مسكن روستايي و  الگوهاي معماري بومي و نوين در مسكن روستايي
مديريّت بحران و كنترل حوادث غير مترقبه در بافت­ هاي روستايي
چالش ­هاي تغيير كاربري اراضي در مناطق روستايي
نقش فن­آوري­ هاي بومي و نوين در توسعۀ روستايي
مسايل اجتماعي و مشكلات جامعة روستايي ايران
تحّولات سبك زندگي در نواحي روستايي
تحّولات جمعيّتي و مهاجرت­هاي روستايي
نقش تعاوني­هاي روستايي و تشكل­ هاي غير دولتي (NGO) در توسعۀ روستايي
نقش رسانه ­هاي جمعي (صدا و سيما ، روزنامه­ ها و....) در توسعۀ روستايي
نقش فنآوري هاي نوين (IT،IC...) در توسعة نواحي روستايي
تأثيرات جهاني شدن براقتصاد روستايي
نقش جهاني شدن در ارتباطات اجتماعي روستائيان
جايگاه روستاها در چشم انداز آيندۀ كشور
تحولات جمعيتي و اثرات فضايي، كالبدي و زيست محيطي آن
 قابليت هاي منطقه اي، نظام و مديريت و بهره برداري
 بررسي تطبيقي نظام هاي بهره برداري با نظام هاي اكولوژي، تجربيات جهاني و ايرا ن
 برنامه ريزي، مديريت، زيست منطقه گرايي
نظام مديريت شهري و منطقه اي، واقعيات جغرافيايي و عدالت فضايي
فضاي جغرافيايي، سند چشم انداز و توسعه پايدار
اصلاح الگوي مصرف و محيط جغرافيايي ايران
نظام مديريت در بهره برداري از قابليت هاي فضايي، چالش ها و راهبردهاي
كاربرد تكنيك هاي نوين (سنجش از دور ، GIS ) در جغرافياي فضايي ايران
فضاي جغرافيايي ، برنامه ريزي ، مديريت و توسعه
مخاطرات محيطي و مديريت بحران
اقتصاد فضا و مديريت منابع
امكانات و محدوديت هاي توسعه در كشور هاي اسلامي
نقش كاركرد هاي جغرافيايي در تقويت همگرايي و وحدت جهان اسلام
جايگاه جغرافيدانان و انجمن هاي جغرافيايي در نظام هاي تصميم سازي و فرآيند توسعه در كشورهاي اسلامي
فرآيند جهاني شدن و چالش هاي آن در كشورهاي جهان اسلامي
كاركرد هاي زيست محيطي و چالش آن در جهان اسلام
انرژي هاي نو و جايگاه جهان اسلام
آموزش و تحقيقات جغرافيايي و چالش هاي آن در جهان اسلام
فرصت ها و چالش هاي گردشگري در چشم انداز آينده ايران
نقش بازاريابي در توسعه صنعت گردشگري
ارزيابي پتانسيل ها و توانمندي هاي صنعت گردشگري در توسعه پايدار كشور
 نقش و تأثير مديريت در توسعه صنعت گردشگري
اهميت و نقش ايجاد زير ساخت ها در توسعه صنعت گردشگري
صنعت گردشگري و اوقات فراغت
نقش و تأثير متقابل امنيت بر توسعه صنعت گردشگري
 سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS و توسعه صنعت گردشگري
توسعه صنعت گردشگري الكترونيك (ET)
گردشگري شهري و نقش آن در توسعه مناطق شهري
 گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه مناطق روستايي
ارزيابي جايگاه توسعه گردشگري در اسناد بالادستي و قوانين موجود
بررسي نقش نهادها و سازمان­هاي مرتبط با صنعت گردشگري و برقراري تعاملات سازنده ميان متوليان
تبيين الزامات مديريت و توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري با رويكرد شناسايي و استفاده از مزيت­هاي رقابتي بومي
شيوه­ هاي جذب سرمايه­گذاري داخلي و خارجي در توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري
افزايش مشاركت بخش خصوصي، انجمن­ها و سازمان‌هاي غيردولتي در توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري
اشاعه فرهنگ ايراني- اسلامي در جهان با استفاده از جذب توريست و جلب رضايتمندي آن ها
استفاده از ظرفيت جزاير، بنادر و مناطق آزاد به ‌منظور توسعه گردشگري دريايي
جايگاه زيرساخت­هاي گردشگري از نگاه اسناد بالادستي كشور و الزامات حقوقي و قانوني آن
راهكارهاي توانمند سازي و گسترش تعاملات سازمان‌ها و نهادهاي ذينفع در جهت ارتقاي مديريت و توسعه زيرساخت­هاي گردشگري
زيرساخت­هاي پايدار گردشگري؛ اشتغال زايي و كارآفريني
مديريت و توسعه زيرساخت­هاي گردشگري؛ چالش­ها و راهكارها
تأمين مالي طرح­هاي زيرساختي حوزه گردشگري و جذب سرمايه بخش خصوصي
توسعه فناوري اطلاعات و گردشگري هوشمند
مزيت­ هاي رقابتي شهرها و توسعه گردشگري شهري
جايگاه انجمن ­ها و نهادهاي مردم نهاد در توسعه گردشگري
نقش آموزش و پژوهش در دستيابي به جايگاه مطلوب در حوزه گردشگري
بحران اقتصادي و تأثيرات آن بر صنعت گردشگري
گردشگري و اشاعه فرهنگ ايراني- اسلامي
گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه مناطق روستايي
اكوتوريسم و ساماندهي فضاي جغرافيايي
جايگاه ژئوتوريسم در اقتصاد و صنعت گردشگري
فرآيند جهاني شدن و توسعه صنعت گردشگري
نقش گردشگري فرهنگي در توسعه اقتصاد كشور
نقش و  تأثير در صنعت گردشگري بر اشتغال ملي و منطقه اي
موانع و چالش ها در توسعه صنعت گردشگري
توانمندي ها و پتانسيل هاي صنعت گردشگري
اكوتوريسم منطقه و توسعه صنعت گردشگري

سياسي و ژئوپولتيك
جهاني شدن و پديده امنيت منطقه اي
كاربرد GIS در تبيين پديده هاي جغرافياي سياسي
جهاني شدن، ملي شدن و محلي شدن
شهرهاي جهاني و جهان شهرها
جغرافياي توسعه و عدم تعادل هاي فضايي
جغرافياي جرم و جنايت( جغرافياي امنيت اجتماعي)
نظام ژئوپليتيك جهاني
سازمان سياسي فضا و نظام تقسيمات كشوري
جغرافياي بحران هاي بين المللي
ژئوپليتيك منابع انرژي و جايگاه ايران
نظام هاي سياسي منطقه اي 
نظام ژئوپليتيك جهاني
جغرافياي سياسي و شهرداري ها و شوراهاي شهر
جغرافياي سياسي و مديريت شهري
مديريت بحران هاي شهري
كانون هاي تاثيرگذار در امنيت شهر
شهرهاي ساحلي و امنيت
شهرهاي مرزي و امنيت
جنگ هاي شهري و دفاع عامل
بحران هاي زيست محيطي(آلودگي هاي هوا و...) و امنيت شهري
توسعه پايدار شهري، عدالت و برنامه‌ريزي فضايي
نابرابري هاي اجتماعي و عدالت فضايي در شهر
جغرافياي جنسيت و عدالت شهري
عدالت فضايي و خدمات عمومي در شهر
عدالت فضايي، كشمكش ها و جنبش هاي شهري
جغرافياي سياسي شهر الكترونيك
امنيت شهري و فناوريهاي نوين
شهر مجازي و چالش هاي سياسي مديريت شهري
جايگاه جهان شهرها در مناسبات ژئوپليتيكي
جغرافياي سياسي درياها 
سازمان سياسي فضا و نظام تقسيمات كشوري
منازعات ژئوپليتيكي در مناطق پيراموني ايران
كاربرد GIS در تبيين پديده هاي جغرافياي سياسي
جهاني شدن، ملي شدن و محلي شدن
جغرافياي بحران هاي بين المللي
شهرهاي جهاني و جهان شهرها
ژئوپليتيك فضاي مجازي و جامعه شبكه اي
كورونوپاليتيك يا ژئوپليتيك زمان
تحول در مفاهيم قدرت و فضا
جغرافياي توسعه و عدم تعادل هاي فضايي  
ژئوپليتيك قوميت ها
ژئوپليتيك فرهنگي و چشم انداز آن در منطقه
ژئوپليتيك منابع انرژي و جايگاه ايران
جغرافياي جرم و جنايت( جغرافياي امنيت اجتماعي)
مرزها و سرحدات
هيدروپليتيك رودخانه هاي مرزي
جهاني شدن و پديده امنيت منطقه اي
الگوهاي جديد امنيتي مرزهاي كشور


اطلاعات جغرافيايي:
 GIS در ملاحظات دفاعي، امنيتي، جغرافيايي و آمايش سرزمين
 GIS در سند چشم انداز، دولت و حاكميت الكترونيكي
 GIS در جنگ هاي آينده
  GIS در شبكه هاي شرياني حمل و نقل كشور و ناوبري و لجستيك
 GIS در پدافند غيرعامل، مديريت بحران و حوادث غير مترقبه
 GIS در بهره وري تسليحات و تجهيزات دفاعي و امنيتي
  GIS مراكز داده و داده كاوي در سامانه هاي اطلاعات مكاني
نقشه برداري الگوهاي مسكوني براي پايش شهرسازي
سنجش از دور و GIS براي مديريت هاي اورژانسي اطلاعات هندسي براي هشدار در بحران هاي
انفورماتيك، ژئواينفورماتيك و سنجش از دور
استخراج عوارض و بازيابي اطلاعات از تصاوير ماهواره اي اپتيكي و راداري تحليل تصاوير چندزماني
كاربرد تكنيك هاي سنجش از دور در علوم زمين
تحليل تصاوير هوايي و ماهواره اي براي تهيه داده مكاني
بروزرساني و بهبود پايگاه داده هاي مكاني با استفاده از GIS
تهيه سريع نقشه براي كاربردهاي محيطي و مديريت بحران كاربرد هاي GIS و سنجش از دور
مدل سازي داده، بصري سازي و augmented reality
GIS ديناميك، پردازش هندسي، طراحي هندسي 
برداشت ليزري براي نقشه برداري 3 بعدي و تهيه نقشه
تحليل تصاوير فراطيفي سيستم SAR با توان تفكيك بالا
پايش تغيير شكل بر اساس داده SAR  كاليبراسيون و تلفيق سيستم و سنجنده سنجنده ها و روش هاي تهيه DEM
نقشه برداري كاربردي و كارتوگرافي
سيستم هاي اطلاعات مكاني
سنجش از دور و فتوگرامتري
مخاطرات طبيعي و راه كارهاي كاهش خطرپذيري DRR
تعريف رويكرد يا الگوي رسانه در قبال موضوع كاهش خطرپذيري Media Focus
ارتقاء تاب آوري ملي به موازات ارتقاء جايگاه حكومت هاي محلي و تاب آورسازي شهرها MCR
آسيب پذيري و خسارات اقتصادي ناشي از يك مخاطره طبيعي، برنامه ريزي بازتواني
برنامه ريزي، آمادگي و راه كارهاي عملي براي تداوم كسب وكار BCM
مديريت بحران و پدافند
زير ساخت اطلاعات مكاني(SDI)
جايگاه GIS در نقشه جامع علمي كشور
نقش سامانه اطلاعات جغرافيايي بر توسعه صنعت دفاعي
تاثير سامانه اطلاعات جغرافيايي در جنگ‌هاي اخير
ارائه پيشرفت‌هاي علمي و تكنولوژيك در سامانه اطلاعات جغرافيايي با تاكيد بر حوزه دفاعي


جغرافياي پزشكي:
پيدايش و پراكندگي جغرافيايي امراض در سياره زمين
بررسي انواع بيماري ها تحت تاثير عوامل محيطي و جغرافيايي
انتشار بيماريها و  نقش عوامل محيطي و جغرافيايي
بيماري، سلامت،  محيط و جغرافياي پزشكي
بيماري هاي ژئوژنيك
علل جغرافيايي امراض
اقليم و پراكندگي جغرافياي امراض
پديده انتشار و جغرافياي امراض و پزشكي
زمين شناسي و جغرافياي خاك و پراكندگي امراض
آلودگي زيست محيط شهري و روستايي و  امراض
آلودگي آب، خاك و هوا  و جغرافياي امراض
جمعيت، ازدهام و امراض
محصولات كشاورزي و امراض
مهاجرت و امراض جسمي و روحي و اجتماعي
جغرافياي پزشكي و ميزان تحصيلات، ميزان باروري، رشد جمعيت، ميزان مرگ و مير
شرايط ويژه اقتصادي و اجتماعي جامعه و سلامتي عمومي
پيدايش و پراكندگي جغرافيايي امراض در سياره زمين
امراض مناطق ويژه طبيعي و يا در تقسيم بندي هاي استاني
امراض نواحي مختلف اقتصادي و دگرگوني هاي طبيعي
وسايط نقليه شهري و امراض شهري
شيوه زندگي شهري و امراض شهري
شهر و شهرنشيني و امراض شهري
روابط اجتماعي مدرن شهري و پراكندگي امراض
ترسيم نقشه هاي پراكندگي جغرافيايي امراض در داخل نواحي هاي مورد بررسي
تهيه نقشه هاي جغرافيايي امراض
خشكسالي و بيماري
شهر و روستا و  بيماري هاي رواني
شهر و روستا بيماري هاي جسمي
شهر و روستا  سو تغذيه
شهر روستا و ايدز
سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي بهداشتي و درماني
 كاربرد GIS در بخش بهداشت و سلامت
جغرافيا و بهداشت فردي
نقش جغرافياي پزشكي در كارآفريني و توسعه سلامت
نقشه سازي بيماري هاي مهم واگيردار ايران
وارونگي دما و امراض شهري
خدمات عمومي شهري و امراض 

نظرات