سومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی

سومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی

محورهاي كنفرانس:

به اطلاع پژوهشگران و صنعتگران ارجمند مي رساند سومين كنفرانس ملي رياضيات صنعتي محورهاي زير را با هدف تعامل دانش فني ICT و دانش رياضي مد نظر قرار مي دهد:
 
- رياضيات فازي Fuzzy Logic (منطق فازي، مجموعه­ هاي فازي، مجموعه­ هاي قطعي، توابع عضويت و غيره)
كاربردهاي نرم افزاري نظير ساخت نرم افزارهاي تشخيص ريسك يا تشخيص خطا
توليد مدلهاي اطلاعاتي نظير تئوري اطلاعات
مدلسازي ارتباطات نظير تشخيص نوع ترافيك داده ها در شبكه هاي كامپيوتري
كاربردهاي امنيت اطلاعات نظير ساخت الگوريتم هاي رمز نگاري
كاربردهاي امنيتي در ارتباطات نظير تشخيص و كشف ترافيك هكرها
شيوه­هاي جستجو در پايگاه داده­ها، اينترنت و داده كاوي
محاسبات رباتيك
هوش مصنوعي
بينايي ماشين
كاربردهاي برنامه ريزي و سرمايه گذاري
 و ساير مباحث مرتبط

- بهينه سازي Optimization  (بهينه سازي تكاملي، هوشمند، چند هدفي، صحيح و غيره)
مدلسازي بهينه منابع و خدمات در شبكه­ هاي كامپيوتري
مدلهاي هاي كيفيت خدمات دهي QoS در شبكه ­هاي كامپيوتري
مدلسازي كارايي شبكه و مهندسي ترافيك
سيستم­هاي حمل و نقل
مصرف بهينه انرژي (در شبكه هاي كامپيوتري موبايل، صنايع و غيره)
تخصيص بهينه منابع
مهندسي صنايع
 و ساير مباحث مرتبط

- جبر خطي و جبر خطي عددي Linear Numerical Algebra
محاسبات كوانتومي
گرافيك كامپيوتري
محاسبات ژنتيك
پردازش موازي
امضاي ديجيتال
پردازش تصوير
تشخيص الگو
 و ساير مباحث مرتبط

- محاسبات عددي Numerical Analysis
تحليل و كاهش خطاي الگوريتم­ ها و سيستم­ هاي محاسباتي
گرافيك كامپيوتري
محاسبات ماتريس هاي بزرگ
الگوريتم هاي تكراري همگرا
 و ساير مباحث مرتبط

- نظريه گراف Graph Theory
مدلسازي خدمات و ترافيك در شبكه­ هاي كامپيوتري
الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي كامپيوتري
مديريت ترافيك
الگوريتم هاي زمان بندي
مدلسازي منابع و توپولوژي شبكه هاي Mobile
  و ساير مباحث مرتبط

- نظريه مجموعه ها Set Theory
توصيف فرمال سيستم ها و اثبات يا كشف خطا
توصيف فرمال نرم افزار
نظريه زبان ها و  ماشين و ساخت گرامرهاي كاربردي
استنتاج توسط ماشين
تحليل نرم افزار

- كاربردهاي آمار در ICT
 

نظرات