دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری

دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری

محورهاي كنگره:


معماري و شهرسازي ايراني اسلامي
-     مباني نظري اسلام در معماري
-     نمود انسان ايراني در جلوه‌هاي بصري
-    بايدها و نبايدهاي معماري اسلامي ايراني
-     مباني موجود معماري ايراني
-    ابعاد پنهان معماري در اسلام
-     آسيب‌شناسي مباني نظري موجود
-     آرمان‌شهر اسلامي
-     حقوق شهروندي از ديدگاه اسلام
-     جايگاه و  تأثير تفكر اسلامي در معماري و شهرسازي
-      نقش وقف، امنيت، عدالت در شهر اسلامي
-       مباني زيبايي‌شناسي در شهر اسلامي
-       نقش اسلام و آموزه‌هايي ديني در طراحي فضاهاي شهري
-       تجلي تفكر شيعي در تزئينات معماري و شهرسازي
-       تجلي كالبدي مفاهيم معنوي اسلامي در شهر و فضاهاي شهري

هوش مصنوعي و روش هاي نوين طراحي
-     داده پردازي در معماري
-      معماري تعاملي
-        رايانه ابزاري براي ساخت
-        معماري هوشمند
-         معماري ديجيتال
-        معماري پارامتريك
-         رايانه ابزاري براي طراحي

انرژي، معماري و شهرسازي پايدار
-        معماري و شهرسازي پايدار
-      ضوابط فني و استانداردها
-       نوآوري و چالش‌هاي پيش رو
-       شهر پايدار اسلامي
-         تكنولوژي و پايداري ساختمان
-        كاربرد مصالح نوين
-         مديريت انرژي
-       مردم و پايداري اجتماعي
-     بررسي تطبيقي مؤلفه‌هاي توسعه پايدار و شهر اسلامي
-     راهكارهاي نظارت خودكار

  مديريت و برنامه ريزي
-     مديريت استراتژيك
‌-       روش ها، فنون و متودولوژي
‌-        سيستم هاي اطلاعات مديريت پروژه
-        سازماندهي پروژه
‌-         ابزارهاي مديريت
-        مديريت و برنامه ريزي پايدار
-         مديريت شهري
-       بررسي مقررات ملي ساختمان بر اساس الگوهاي اسلامي
-      الگوهاي مديريت اسلامي پايدار
-     اصول و مقررات پيمان
-       مهندسي ارزش
-      نظارت و ارتقاي كيفيت
-      مديريت كاربري و احياي بافت‌هاي تاريخي
-    مديريت شهر الكترونيك
-      مديريت بحران

 معماري منظر و هنرهاي محيطي
-      جلوه هاي نو در معماري منظر
-       چشم انداز شهر
-        منظر فرهنگي و بافت هاي تاريخي
-        ميراث فرهنگي و بافت‌هاي فرسوده
‌-         منظر و چشم‌انداز پايدار
-        اكوتوريسم
-         آموزش و منظر شهري
-       شهر و زيباسازي شهر

   ميراث فرهنگي، طبيعي و گردشگري
-    معماري و شهرسازي اسلامي ايراني و گردشگري
-      فرهنگ و گردشگري
-      رويكردهاي نوين در گردشگري
-      ميراث طبيعي و گردشگري
-      تكنولوژي هاي نوين در گردشگري
-      گردشگري جهاني و جاذبه هاي ايران
-      معماري و شهرسازي تاريخي و گردشگري
-     معماري و شهرسازي نوين و گردشگري
-     گردشگري و اقتصاد
-     مديريت گردشگري ايراني اسلامي
-     گردشگري بومي
-      گردشگري ديني

نظرات