دومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران

دومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران

 


محورهاي همايش:

- نقش راهبري شركتي در فرهنگ سازماني و بهبود گزارشگري مالي    
-  سلامت مالي ومالياتي، شفافيت اطلاعات و بازار سرمايه    
- آموزش حسابداري و راههاي توسعه و بهبود شيوهاي آن    
-  چگونگي تاثير حسابداري بر توسعه ‌فرهنگي جامعه    
-  اخلاق در حسابداري مالي، حسابداري مديريت و نقش آن بر گزارشگري مالي    
- حسابرسي صورتهاي مالي و نقش آن دركشف، پيشگيري از تقلب و فساد مالي    
-  حسابداري اسلامي موانع و مشكلات استقرار ضوابط اخلاقي در حرفه ‌حسابداري و حسابرسي    
-  حسابداري مديريت و نقش آن در موفقيت شركتها و سازمانها    
-  تاثير شفاف‌سازي اطلاعات در شرايط اقتصادي كشور    
- چالشهاي تحقيقات حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري در ايران    
-  حسابداري دولتي و پاسخگويي و انضباط مالي    
- نقش حسابداري و حسابرسي درتامين و ارتقاي سلامت نظام اداري و پيشگيري ازفساد    
-  نوآوريهاي مالي در حوزه مديريت ، اقتصاد و حسابداري و حسابرسي

 

نظرات