نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی

نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی

محورهاي همايش:

-ميكروبيولوژي مواد غذايي
- ميكروبيولوژي صنعتي
-ميكروبيولوژي دارويي
-ميكروبيولوژي باليني
-ميكروبيولوژي كشاورزي
-ميكروبيولوژي محيطي
-ميكروبيولوژي مولكولي
-بيوتكنولوژي و نانوبيوتكنولوژي

نظرات