اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی

اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی

حفظ پايداري محيط زيست و حفاظت از زيست بومها يك اصل بنيادي در برنامه توسعه كشور محسوب مي شود. در اين راستا اولين كنفرانس ملي «محيط زيست طبيعي» در نظر دارد  با معرفي توان علمي و كاربردي براي دستيابي به اين اصل گام برداشته و با شناسايي نگرش ها، به تجربيات نوين و تحليل ابعاد نظري و علمي محيط زيست بپردازد. برگزاري اين كنفرانس فرصت مناسبي براي تبادل اطلاعات و دستاوردهاي نوين پژوهشي بين متخصصان و انديشمندان را فراهم مي كند

لذا جهت هم انديشي و تبادل نظر و ارايه راهكارهاي اساسي در راستاي مديريت پايدار منابع طبيعي و محيط زيست، اين كنفرانس توسط گروه پژوهشي محيط زيست طبيعي پژوهشكده محيط زيست جهاددانشگاهي، برگزار مي گردد.

 

محورهاي همايش:

مديريت پايدار منابع طبيعي
-مديريت پايدار جنگل، مرتع و ذخاير ژنتيكي
-مديريت محيط زيستي سواحل
-آسيب شناسي منابع طبيعي
 
پايش محيط زيست
-شناسايي، معرفي و كاربرد شاخص¬هاي پايش زيستي
-تغييرات اقليمي و منابع محيط زيست
-آلودگي محيط زيست
-تغيير كاربري اراضي
 
اقتصاد و محيط زيست
-اقتصاد اكولوژيكي اكوسيستم¬ها
-حسابرسي محيط زيستي منابع طبيعي
-مطالعات گردشگري اكوسيستم¬ها
 
زيستگاه ها و مناطق حفاظت شده
-تنوع زيستي، حفاظت از زيستگاهها و مناطق حفاظت شده
-ارزيابي محيط زيستي زيست بوم¬ها
 
مدل سازي منابع محيط زيستي( آب ، هوا ، خاك)
كاربرد RS و GIS در منابع طبيعي

 

نظرات