پنجمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

پنجمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

محورهاي همايش:

-انرژي هاي نو و توسعه پايدار
-انرژي تجديد پذير و توسعه پايدار
-صنعت برق و توسعه پايدار
-مهندسي عمران و توسعه پايدار
-حقوق و توسعه پايدار
-شهرسازي و توسعه پايدار
-محيط زيست و توسعه پايدار
-منابع طبيعي و توسعه پايدار
-معماري و توسعه پايدار
-منابع آب و توسعه پايدار
-كشاورزي و توسعه پايدار
-تعاون و توسعه پايدار
-صنعت و توسعه پايدار
-بازار سرمايه و توسعه پايدار


محورهاي ويژه استان يزد:

-توسعه صنعت توريستي استان يزد در دوران پساتحريم
-انتقال آب به استان يزد: ضرورت ها و چالش ها
-توسعه نيروگاههاي خورشيدي در استان يزد: فرصت ها و تهديدات

نظرات