سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس

سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس

اهداف كنفرانس:

-اعتلاي نام خليج هميشه فارس و بسترسازي فرهنگي در اين زمينه در سطح بين‌المللي
-ايجاد فضاي مناسب براي ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشي در زمينه علوم و فناوري‌هاي دريايي در داخل و خارج كشور در راستاي توسعه پايدار خليج فارس
-زمينه‌سازي براي يافتن راهكارهاي مناسب در جهت حل مشكلات اقتصادي، زيست محيطي، حمل و نقل دريايي، آلودگي هوا و دريا، اثرات تغيير اقليم، مديريت يكپارچه سواحل و ... در خليج فارس

 

محورهاي كنفرانس:

هواشناسي دريايي و تغيير اقليم
-گردش عمومي جو و اقيانوس
-برهمكنش هوا و دريا
-مدل‌هاي پيش‌بيني جو و اقيانوس
-ديناميك جو و اقيانوس
-مقادير حدي اقليمي
-اثر تغييرپذيري اقليمي بر مقادير حدي جوي
-تغييرات منطقه‌اي اقليم
-اعتبارسنجي مدل‌هاي اقليمي

مهندسي دريايي و فناوري‌هاي نوين
-مديريت يكپارچه مناطق ساحلي
-هيدروگرافي
-مهندسي دريا
-انرژي‌هاي تجديدپذير
-طراحي سازه‌هاي ساحلي و فراساحل
-پايش، پيش آگاهي و هشدار مخاطرات دريايي
-استحصال آب شيرين از دريا

علوم دريايي و اقيانوسي
-فيزيك دريا
-شيمي دريا
-بيولوژي دريا
-زمين‌شناسي دريايي
-اقيانوس‌شناسي ماهواره‌اي

بهره‌برداري از منابع دريايي
-حفظ و بهره‌برداري پايدار از ذخاير شيلاتي
-توليد پايدار فرآورده‌هاي دريايي
-اكتشاف و استخراج منابع هيدروكربني
-اكتشاف و استخراج منابع معدني در دريا

محيط زيست دريايي
-استفاده پايدار و حفظ منابع زنده دريايي
-تقويت مديريت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي زيست‌محيطي
-حفاظت محيط‌زيست دريايي
-توسعه پايدار جزاير كوچك
-آلودگي ساحلي
-كيفيت آب
-خورها و تالاب‌ها

فرهنگ و اقتصاد دريا
-نقش و جايگاه خليج فارس در فرهنگ و تاريخ
-توسعه پايدار بنادر و مناطق آزاد
-توسعه پايدار حمل و نقل دريايي
-توسعه صنعت گردشگري ساحلي و دريايي
 

نظرات