اولین همایش بین المللی بازاندیشی توسعه پایدار

اولین همایش بین المللی بازاندیشی توسعه پایدار

اولين همايش ملي بازانديشي توسعه پايدار (ICORESD 2016) مورخ 30 ارديبهشت ماه 1395در تبريز برگزار خواهد شد. تا يك فرصت مناسب را جهت تبادل افكار و بحث، از طريق گرد هم آوردن اساتيد، پژوهشگران و دانشجويان از رشته هاي مختلف و ارائه دستاوردهاي علمي و پژوهشي آنان ارائه مي دهد. هدف اصلي همايش دستيابي به جديدترين پيشرفتها و يافته هاي علمي- پژوهشي در زمينه علوم انساني، معماري، عمران، محيط زيست، برنامه ريزي و طراحي شهري و رشته هاي مرتبط با همايش مي باشد. لذا از اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور، پژوهشگران، دانشجويان تحصيلات تكميلي، صاحب نظران و علاقمندان جهت شركت در اين سمينار و ارائه مقاله جهت پربارتر شدن كنفرانس، صميمانه دعوت به عمل مي‌آيد.

 

محورهاي همايش:


•    اكولوژي، محيط زيست، منابع طبيعي و كشاورزي
o    شاخص هاي زيست محيطي در توسعه پايدار
o    مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها و روستاها
o    ايده هاي نو براي حمايت، حفاظت و مديريت محيط زيست
o    روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
o    شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
o    كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محيط زيستي
o    ساختمان هاي سبز، انرژي هاي پاك و محيط زيست پايدار
o    اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها
o    مديريت و بهره برداري از منابع آب و خاك، آبياري و زهكشي
o    هيدرولوژي، خاك شناسي و اقليم شناسي
o    اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها
o    اثرات تغيير اقليم بر تنوع زيستي و محيط زيست، خشكي و خشكسالي
o    نقش منابع طبيعي و محيط زيست در كشاورزي پايدار
o    تحقيقات، مديريت، اقتصاد، ترويج و آموزش كشاورزي
o    ايمني زيستي، مهندسي ژنتيك، كشاورزي ارگانيك
o    فيزيولوژي و اكولوژي محصولات كشاورزي و باغباني
o    حفاظت و كاهش فرسايش خاك و كاربرد روش هاي بيولوژيك
o    فناوري هاي نوين، مكانيزاسيون و مكانيك ماشينهاي كشاورزي
o    نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پايدار و ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست جنگل
o    اقتصاد، بازاريابي، نظام بانكي و بيمه محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه پايدار
o    گردشگري، جغرافيا و اكوسيستم ها
o    كاربرد فناوري‌هاي نو در بخش هاي كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست
o    مباحث نوين در زراعت و مباني افزايش عملكرد در گياهان زراعي
o    ساير ايده هاي نوين در جهت حفاظت از محيط زيست

•    شهرسازي، عمران، معماري و صنعت ساختمان
o    شهرسازي نوين و توسعه پايدار
o    سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
o    ناپايداري شهر و عوامل موثر
o    شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
o    حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
o    شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
o    تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
o    توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
o    كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
o    معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري
o    بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين در معماري و شهرسازي پايدار
o    توسعه شهري و معماري پايدار (اجتماعي- اقتصادي- فرهنگي- سياسي)
o    معماري پايدار
o    معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
o    ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري
o    مفهوم شناسي و پديدارشناسي هنر، معماري و شهرسازي 
o    زيبايي شناسي در هنر، معماري و شهرسازي
o    هويت ايراني- اسلامي در هنر، معماري و شهرسازي
o    دستيابي به الگوهاي ساختمان پايدار با بكارگيري مواد و مصالح جديد
o    روشهاي طراحي و ساخت با رويكرد توسعه پايدار
o    سيستم هاي طراحي، ساخت و توليد پيشرفته
o    صنعتي سازي و سبك سازي ساختمان
o    سيستم هاي سازه اي و اتصالات نوين در بهسازي سازه ها
o    مواد مركب، نانومواد و مصالح هوشمند
o    طراحي داخلي، مهندسي ايمني و ارگونومي
o    مديريت پروژه و ساخت، مهندسي ارزش و مديريت هزينه
o    طراحي و ساخت پل‌ها، تونل‌ها، راه‌ها، خطوط ريلي، فرودگاه‌ها و اسكله‌ها
o    فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي، پايداري انرژي
o    ارزيابي آسيب‌پذيري، آسيب‌رساني و ريسك شريانهاي حياتي در بحران‌هاي طبيعي
o    نظريه ها و شيوه ها در برنامه ريزي، طراحي و مديريت شهري
o    عناصر سازنده و هويت بخش در مناظر شهري سنتي و جديد
o    ساير ايده هاي نوين در زمينه شهرسازي، معماري، عمران و توسعه پايدار

•    سلامت، ايمني، بهداشت و تغذيه
o    انسان سالم و الگوهاي  سلامت از ديدگاه اسلام
o    كاربرد مهارت هاي معنوي و توحيد درماني در سلامت 
o    مباحث نوين در علوم صنايع غذايي
o    علوم صنايع غذايي، امنيت غذايي و صنايع تبديلي
o    فيزيولوژي، بيوتكنولوژي و نانوبيوتكنولوژي
o    ارتباط بين مديريت بهداشت، ايمني، محيط‌زيست و فعاليت‌هاي شهري
o    استاندارد سازي و آموزش در صنايع غذايي،  بهداشت و شيمي
o    توسعه پايدار و سيستم‌هاي  HSE
o    فشارهاي عصبي و استرس هاي شغلي در سازمان و سلامت روان
o    رويكردها و يافته هاي نوين در قلمرو بهداشت، ايمني و سلامت
o    مهندسي پزشكي، صنايع غذايي و دارويي
o    بهزيستي، سرزندگي و شادكامي
o    آموزش سبك زندگي مبتني بر سلامت

•    فرهنگ، تاريخ، جامعه شناسي و علوم رفتاري
o    علوم اجتماعي، فرهنگ و توسعه پايدار
o    مناسبات فرهنگي و مشاركت اجتماعي
o    مديريت و برنامه ريزي امور فرهنگي
o    مردم شناسي، جامعه شناسي و جمعيت شناسي
o    پژوهش هاي علوم رفتاري و روانشناسي
o    روانشناسي، حمايت اجتماعي و جامعه سالم
o    مطالعات خانواده، تعليم و تربيت
o    معارف اسلامي ، فرهنگ و انديشه ديني
o    جايگاه امر به معروف و نهي از منكر در تامين سلامت جامعه
o    رسانه‌ها، آموزش، ارتباطات جهاني، حقوق بين المللي و ارتباط جمعي
o    تاثير باورهاي فرهنگي ، اجتماعي ، مذهبي در رفتار
o    پيوست فرهنگي، برنامه ها و طرح هاي توسعه اي
o    ادبيات تطبيقي در كشورهاي مختلف دنيا با رويكرد تحليلي انتقادي
o    كهن الگوها و اسطوره ها در منظومه هاي برجسته
o    الگوهاي مبتني بر سيره‌ي نبوي و اهل بيت (ع) در ارتقاي فرهنگي


•    اقتصاد، مديريت، كارآفريني و تجارت
o    برنامه هاي توسعه شهري در حوزه اقتصاد، مديريت، كارآفريني و تجارت
o    مديريت مالي، سازمانهاي اقتصادي، اقتصاد اطلاعات و اقتصادسنجي
o    مديريت و تكنيكهاي بهينه سازي، برنامه ريزي و پيگيري عمليات
o    مديريت ريسك، ايمني صنعتي، مهندسي فاكتورهاي انساني
o    اقتصاد توسعه، سرمايه گذاري، بهره وري و اشتغال
o    مديريت بانكي و تأمين مالي سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي
o    رويكردها و چالش هاي تحقيقات حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري
o    درآمد، ماليات، مديريت بودجه و بودجه ريزي
o    ديدگاه هاي اقتصاد سياسي، رشد و توسعه شهري
o    مديريت در سطح جهاني و تماس با دنياي معاصر
o    مفاهيم، تئوري ها و مدل هاي برنامه ريزي، مديريت، سرمايه گذاري و كارآفريني
o    ملاحظات استراتژيك درمديريت تكنولوژي و نوآوري
o    مديريت بحران، مخاطرات و پدافند غيرعامل در شهر
o    سياستگذاري بازرگاني در سطح ملي و نقش آن در كارآفريني
o    بازار كار، بهره وري نيروي كار و ارزيابي عوامل مؤثر بر بيكاري و اشتغال
o    سيستم‌هاي مديريت سازمان (استراتژيك، منابع انساني، دانش، فرايندها و...)
o    مديريت، هدايت، رهبري و تعالي سازماني
o    زنجيره تامين، لجستيك صنعتي و خدماتي
o    نقش دانشگاهها، مراكز پژوهشي، پاركهاي علم و فناورزي و شركتهاي دانش بنيان در توسعه كار آفريني
o    تجارت، دولت و خدمات الكترونيكي
o    مديريت تحقيق، توسعه، انتقال و آينده پژوهي تكنولوژي
o    ساير ايده هاي نوين در زمينه اقتصاد، مديريت، كارآفريني و تجارت

•    الكترونيك، كامپيوتر، فناوري اطلاعات و ارتباطات
o    مهندسي و علوم كامپيوتر، منابع و سيستم هاي اطلاعاتي
o    پايگاه داده عملياتي و تحليلي، الگوريتم و محاسبات
o    تحليل، تشخيص و مقابله با بدافزارها، امنيت شبكه و اطلاعات
o    تئوري هاي اطلاعات، كدينگ و رمزنگاري
o    تجارت، دولت و خدمات الكترونيكي
o    جنبه‌هاي راهبردي، مديريت و سازمان‌دهي يادگيري الكترونيكي
o    مباحث ويژه در سيستمهاي هوشمند و محاسبات نرم
o    سيستم هاي قدرت، مخابرات، توليد، انتقال و توزيع شبكه
o    هوش مصنوعي، ربات هاي صنعتي و هوشمند، ميكروربات ها و نانو ربات ها
o    سنسورها و ابزار دقيق، پردارش تصاوير پزشكي و سيستم‌هاي تصويربرداري
o    ماشين الكتريكي و الكترونيك قدرت، اتوماسيون اداري و كنترل صنعتي
o    تأمين برق تأسيسات صنعتي
o    قطعات، مدارات و زير سيستمهاي مايكروويو و موج ميليمتري
o    طراحي و آناليز و كنترل ماشين هاي الكتريكي
o    ساير ايده هاي نوين در زمينه الكترونيك، كامپيوتر، فناوري اطلاعات و ارتباطات

•    مباحث مشترك
o    توسعه پايدار در تجارب ايران و جهان
o    مديريت چالشهاي پيش رو در توسعه پايدار
o    رويكرد ديني به توسعه پايدار
o    ساير ايده هاي نوين مرتبط با محورهاي كنفرانس

 

نظرات