هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

محورهاي همايش:

 بررسي چهار الويت ريسك محور درچارچوب عملياتي سنداي (2030-2015)
- راهكارهاي اجرايي نمودن چارچوب عملياتي سنداي برا كاهش خطرپذيري در 15 سال آينده
- مديريتريسك از ايده تا عمل با تاكيد بر زلزله، سيلاب ، طوفان و موج سرما و گرما ( در سطح محله، جامعه، شهر تا كلان شهرها)
- مديريت ريسك در سازه هاي عظيم مذهبي، تاريخي وميراث فرهنگي
- نقش تعاملات و ارتباطات ريسك در كنترل تبعات مخاطرات طبيعي
- نقش مانورهاي شهري و كشوري در آمادگي ومقابله با بحرانهاي طبيعي و انسان ساز
- استفاده از تكنولوژي هاي جديد ( سنجش از راه دور ،سيستم هاي پايش و هشدار ، ابداعات و اختراعات )
- تبيين استراتژي جامع ملي مديريت ريسك و بحران
- تبيين استراتژي جامع ملي تغييرات اقليم
- مديريت سلامت دربحران با هدف تقليل قطع اعضاء بدن
- مديريت سلامت رواني بازماندگان بحران ها با تاكيد بر اطفال و جنسيت
- مديريت ريسك و بحران در سلامت با تاكيد بر اپيدمي و پانداميك
- مديريت جمعيت با هدف جلوگيري از كشتهشدن نفرات حاضر در مراسم هاي خاص
-  بررسي نقطه شروع پانيك – تئوري و مدل هاي رفتاري ازدحام ، مدل هاي مبتني بر هرج و مرج ، ايجاد قابليت رديابي براي مجروحين و اجساد

نظرات