اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک

محورهاي كنفرانس:

محورهاي اصلي همايش:

- مكانيك جامدات
- ديناميك، ارتعاشات و كنترل
- مكانيك سيالات
- ترموديناميك و انتقال حرارت
- انرژي و محيط زيست
- مهندسي هوا فضا
- بيو، ميكرو و نانو مكانيك
- بيوسيستم و مكانيك ماشين آلات كشاورزي
- طراحي و قابليت اطمينان سامانه‌هاي مكانيكي
- ساخت و توليد
- خودرو و حمل و نقل
- مهندسي هسته اي
- مهندسي صنايع
- آموزش و مديريت در مهندسي مكانيك
- كاربردهاي صنعتي، اختراعات و نوآوري
- ساير 


ريزمحورهاي همايش از 16 محور اصلي:

مكانيك جامدات
- تحليل تنش
- الاستيسيته
- ترمو الاستسسيته
- مكانيك ضربه
- مسائل برخورد و نفوذ
- مكانيك شكست
- تحليل خزش و خستگي
- تير، صفحه و پوسته‌
- مخازن تحت فشار
- مكانيك سازه‌ها
- روشهاي محاسباتي و تجربي در مكانيك جامدات
- سازه هاي هوشمند و مركب
 

ديناميك ارتعاشات و كنترل
- مدلسازي سيستمهاي ديناميكي
- كنترل سيستمهاي ديناميكي
- ديناميك سيستمهاي چند جزئي
- ديناميك غير خطي و آشوب
- كنترل ارتعاشات و صدا
- ارتعاشات غير خطي
- پايش سلامت سازه ها
- آكوستيك
- ارتعاش و ديناميك سازه‌ها
- سازه هاي هوشمند
- تداخل سازه و سيال
- ديناميك وسايل حمل و نقل با سرنشين و بي سرنشين
- طراحي و كنترل رباتها و مكانيزم ها
- مكاترونيك
- روشهاي كنترل هوشمند و محاسبات نرم
- شناسايي و كنترل فرايند
- اندازه‌گيري و كاليبراسيون
 
 مكانيك سيالات
- جريان هاي تراكم پذير
- جريان هاي آرام
- جريانهاي آشفته و مدل‌هاي آن
- شبيه سازي گردابه ها
- جريانهاي غير دائم
- جريانهاي چند فازي
- جريان در محيط متخلخل
- سيالات غيرنيوتني
- لايه هاي مرزي
- ديناميك سيالات محا سباتي
- اندازه گيري جريان
- مكانيك سيالات تجربي و مشاهده جريان
- روشهاي تحليل داده هاي عددي و آزمايشگاهي
- اثر متقابل سيال و سازه
- كاهش صدا
- هيدروليك
- توربوماشين
- هيدرو ديناميك
- ائروديناميك
 
ترموديناميك و انتقال حرارت
- چرخه هاي نوين ترموديناميكي
- تحليل اگزژي و ترمو-اكونوميك سامانه‌هاي حرارتي
- ترموديناميك آماري
- ترموديناميك سيستمهاي چند جزئي
- احتراق و جريانهاي واكنشي
- تعادل شيميايي و تعادل فاز
- انتقال حرارت هدايتي، جابجايي، تابشي
- انتقال حرارت معكوس
- انتقال حرارت در محيط متخلخل
- انتقال حرارت محاسباتي
- افزايش انتقال حرارت
- مبدلهاي حرارتي
- طراحي سامانه هاي حرارتي
- انتقال جرم و حرارت و تغيير فاز
- چگالش، تبخير و انجماد
 
انرژي و محيط زيست
- رفتار سامانه‌هاي توليد همزمان با بهره‌گيري از انرژيهاي تلفاتي
- سامانه‌هاي توليد همزمان برق،گرما و سرما
- ذخيره انرژي گرمايي
- گرمايش ناحيه‌اي
- آب شيرين كن
- نيروگاههاي حرارتي
- روشهاي طراحي سازگار با محيط زيست
- انرژيهاي تجديدپذير
- احتراق و آلودگي هوا
- تجهيزات گرمايشي و سرمايشي
- گرمايش، تهويه هوا و تهويه مطبوع
- كارايي انرژي در ساختمان و صنعت
- پيلهاي سوختي
- سوخت هاي جايگزين
- فن آوريهاي نوين انرژي
 
 بيو ، ميكرو و نانو مكانيك
- كاربرد مهندسي مكانيك در سامانه هاي زنده
- جريان سيال و حرارت در بافت زنده
- مكانيك در مقياس ميكرو و نانو
- نانو مواد
- تحليل جريان سيال در مقياس ميكرو و نانو
- انتقال حرارت در مقياس ميكرو و نانو
- نانو مواد و نانو سازه براي كاربردهاي انرژي
- تحليل چند مقياسي
- ديناميك و كنترل سامانه هاي ميكرو و نانو
- فرايندهاي ساخت سامانه هاي ميكرو و نانو
- فن آوري و ساخت سامانه هاي ميكرو، نانو الكترو مكانيكي
 
 طراحي و قابليت اطمينان سامانه‌هاي مكانيكي
- طراحي ابتكاري مكانيزم‌ها
- بهينه سازي اجزا و سامانه‌هاي مكانيكي
- تحليل و طراحي تلرانس‌هاي ابعادي و هندسي
- تحليل‌هاي آماري در مكانيك شكست و مكانيك تماس
- ارزيابي نظري و تجربي قابليت اطمينان اجزا و همبندي‌هاي مكانيكي
- تحليل ايمني و خطر محصولات و سامانه‌هاي مهندسي
 
ساخت و توليد
- طراحي و ساخت به كمك كامپيوتر
- اتوماسيون
- ماشينكاري
- شكل دهي
- جوشكاري
- علم مواد
- فرايندهاي نوين ساخت
- نمونه سازي سريع
- تست غير مخرب
 
خودرو و حمل و نقل (جاده اي، زميني، ريلي، هوايي و دريايي)
- فن آوريهاي نوظهور در موتور هاي درونسوز
- راهكارهاي كاهش مصرف سوخت و آلودگي هوا در موتورهاي درونسوز
- خنك كاري و روغنكاري در موتور
- خودرو هاي الكتريكي و هيبريد
- طراحي، تحليل و ساخت بدنه خودرو
- ديناميك خودرو
- سيستمهاي تعليق، ترمز و فرمان
- كاهش صدا و ارتعاش در اجزاي خودرو
- سامانه هاي كنترل خودرو
- مهندسي و فن آوري دريا
- سازه هاي فرا ساحلي
- مواد و سازه هاي هوا فضا
- هدايت و ناوبري
- ايروديناميك و پيشران هاي هوا فضايي
- مهندسي راه آهن
 
آموزش و مديريت در مهندسي مكانيك
- نوآوري در برنامه درسي، تربيتي و روشهاي آموزش مهندسي
- مفاهيم توسعه پايدار در مهندسي مكانيك
- اخلاق در مهندسي و ملاحظات ايمني و امنيت اجتماعي
- آموزش مهندسي مجازي و از راه دور، مدلها و فناوري‌ها در روند جهاني شدن مهندسي
- فن آوريهاي نوظهور و در صنعت حمل و نقل
- فن آوريهاي نوظهور در بخش انرژي
- تواناييهاي نوظهور مدلسازي و شبيه سازي در فرايندهاي ساخت ديجيتال و اتوماسيون فرآيندهاي ساخت
- آموزش و مديريت منابع انساني و نيروي متخصص
- ارزيابي و بهره وري در صنعت
- ارتباط صنعت و دانشگاه
 

مهندسي هوا فضا
- سازه هاي هوافضايي
- كنترل و ديناميك پرواز
- آيروديناميك
- پيشرانش
- علوم و فناوري فضايي
- مباحث ويژه در هوافضا
- سنجش از دور
- زيست فضا
 
مهندسي صنايع
 -بهينه سازي (مدل سازي و الگوريتم هاي حل)
-تصميم‌گيري در شرايط عدم قطعيت
-مديريت توليد و موجودي‌ها
-مديريت/مهندسي كيفيت و بهره‌وري 
-بهينه‌سازي مدل‌هاي زنجيره تامين و پشتيباني
-مديريت/مهندسي مالي و تحليل اقتصادي
-سيستم‌هاي مديريت سازمان
-طراحي سيستم‌هاي خدماتي، ساخت و اتوماسيون
-كاربرد فناوري اطلاعات در تصميم‌گيري و مديريت سازمان
-مديريت و كنترل پروژه
-مطالعه موردي صنايع (نفت و گاز، انرژي، خودروسازي، بانكداري و ... )
-مهندسي ايمني و  ارگونومي
 -نگهداري و تعميرات و قابليت اطمينان
-سيستم هاي سلامت

نظرات