اولین همایش ملی تربیت دینی ،راهی به سوی تعالی

اولین همایش ملی تربیت دینی ،راهی به سوی تعالی

محورهاي همايش:

-تحليل فلسفي تربيت ديني
-تحليل اجتماعي تربيت ديني
-تحليل روان شناختي تربيت ديني
-هنر ، رسانه و تربيت ديني
-مديريت، فرهنگ و تربيت ديني
-تكنولوژي آموزشي و تربيت ديني
-روش شناسي تربيت ديني
-آسيب شناسي تربيت ديني

نظرات