کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار

کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار

محورهاي كنفرانس:

مهندسي عمران
-مهندسي ژئوتكنيك
-مديريت ساخت و اجرا
-مهندسي راه، حمل و نقل و ترافيك
-نقشه‌برداري، ژئودزي و ژئوماتيك
-مهندسي منابع آب، سازه‌هاي هيدروليكي و دريايي
-تكنولوژي بتن
-روش‎هاي كمي در مهندسي عمران
-ژئوتكنيك و معدن
-عمران راه
-عمران و تكنولوژي سد‎سازي
-فن‎آوري‎هاي نو در مهندسي عمران
-هيدروليك، منابع آب
-نقشه‎برداري و ژئوماتيك
-مهندسي تونل براي نواحي شهري
-محيط‎زيست
-فناوري نوين در مواد و مصالح ساختماني و صنعتي سازي ساختمان
-تكنولوژي‎هاي نوين در مهندسي عمران
-اصول مهندسي و مديريت تخريب
-مديريت بحران در عمران
  
مهندسي زلزله 
-طراحي لرزه‌اي مبتني بر عملكرد سازه‎ها
-روش‎هاي بهسازي و مقاوم‎سازي سازه‎ها
-بهينه‎سازي لرزه‎اي سازه‎ها
-مدل‎سازي و تحليل‎ديناميكي سازه‎ها
-كاربرد هوش مصنوعي در مهندسي زلزله
-عيب‎‎يابي هوشمند لرزه‎اي سازه‎ها
-كنترل لرزه‎اي سازه‎ها
-تحليل قابليت اطمينان لرزه‎اي سازه‎ها
-اندركنش خاك و سازه - اندركنش آب و سازه
-اثر زلزله بر سازه‎هاي بنايي
-اثر زلزله بر سازه‎هاي ويژه: سازه‎هاي فضاكار، پل‎ها، مخازن، سازه‎هاي بلند و...
-ارزيابي و مديريت خطرپذيري لرزه‌اي
-اثربخشي آئين‌نامه‌ها و ضوابط اجرايي مقاوم‌سازي و ايمني سازه‌ها
-آسيب‌پذيري و بهسازي شريان‌هاي حياتي
-كاربرد تكنولوژي و فن‎آوري نوين در سازه‎ها
  
مهندسي معماري و توسعه پايدار
-شناخت الگوهاي معماري و شهرسازي ايراني و اسلامي
-ميراث معماري و مرمت بافت‌ها و آثار تاريخي
-ضوابط فني، استانداردها و قوانين در معماري
-معماري پايدار، مباني نظري و شاخص‌ها
-ارتباط دوسويه معماري، فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي
-انرژي‎هاي نو در معماري
-الگوهاي معماري بومي
-هويت شهري در معماري 
-گرافيك شهري و معماري خياباني
-تكنولوژي هاي روز در معماري
-معماري بومي
   
مهندسي حمل و نقل و زيرساخت‎هاي شهري
-برنامه‎ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط‎زيست شهري با هدف افزايش كيفيت زندگي شهروندان
-مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط‎زيست شهري
-چشم انداز و چالش‎هاي محيط‎زيست شهري
-خدمات شهري و مديريت كاهش مخاطرات
-فناوري هاي نوين و محيط‎زيست شهري
-سيستم‌هاي هوشمند حمل‌و‌نقل
-برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل و شهرسازي
-ايمني ترافيك و ريسك
-حمل‌و‌نقل و توسعه پايدار
-برنامه‎هاي توسعه شهري
 
مديريت و برنامه ريزي شهري
-برنامه‎ريزي و مديريت شهري
-حقوق شهري
-مصالح و فن‎آوري‎هاي نوين در سازه‎هاي شهري
-تاثير تكنولوژي‎هاي جديد ساخت در بافت‎هاي شهري
-برنامه‎هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز
-بهسازي و نوسازي شهري
-معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري
-برنامه‎هاي توسعه شهري
  
مهندسي شهرسازي وتوسعه شهري پايدار
-تعاملات اجتماعي در فضاهاي شهري
-مدرنيته و هويت شهري
-مشاركت‎هاي مردمي و نقش آن در توسعه مديريت شهري
-مديريت و ارزيابي اثرات زيست محيطي، انرژي‎هاي نو و تجديد پذير
-سرمايه‎گذاري، مديريت درآمد و اقتصاد پايدار
-حمل‎ونقل و توسعه پايدار
-مديريت شهري و توسعه گردشگري نوين
-شهرهاي خلاق و گسترش‎هاي شهري نوين
-شهرهاي خلاق در حوزه محيط‎زيست، حمل‎و‎نقل شهري و قوانين شهري
-شهرهاي خلاق در حوزه پژوهش‎هاي اجتماعي
-مباني برنامه‎ريزي، طراحي و اجرا در منظر شهري
-اصول اكولوژيكي در مديريت منظر شهري
-عناصر سازنده و هويت بخش در مناظر شهري سنتي و شهرهاي جديد
-منظر شهرهاي اسلامي، آسيب‎شناسي، چالش‎ها و تجارب موفق جهاني
  
مهندسي محيط‎زيست و محيط‎زيست شهري
-شيمي، محيط‎زيست و سلامت
-شيوه‎هاي كاهش آلاينده‎هاي زيست محيطي
-كنترل و كاهش آلودگي هوا در كلان شهرها
-بيماري‎هاي ناشي از آلاينده‎هاي شيميايي موجود در محيط‎زيست
-توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن‎ها
-ارتقا فرهنگ حفاظت از محيط زيست
-طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست
-روش‎هاي نوين تشخيص كيفي و اندازه گيري آلاينده‎هاي شيميايي محيط زيست
-مديريت، كنترل و بازيافت پسماندهاي بيمارستاني، صنعتي و آلاينده‎هاي زيست محيطي
-بررسي مشكلات زيست محيطي بيمارستان‎ها و مراكز درماني، صنايع شيميايي و مديريت آنها
-مديريت پسماندهاي آزمايشگاه هاي شيمي
-مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها
-نانوفناوري و محيط زيست
  
توسعه منظر شهري پايدار
-نقش معماري در دستيابي به الگوهاي ساخت و ساز پايدار
-ارتقاي كيفي ساخت و سازهاي شهري با رويكرد توسعه پايدار
-معماري پايدار و مقابله با بحران ها و سوانح طبيعي
-هويت اسلامي در نقش آن در معماري پايدار
-جايگاه فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي در پديد آمدن معماري پايدار
-تأثير اقليم بر معماري بومي و پايدار
-تأثير مصالح بوم آورد بر معماري پايدار
-روانشناسي محيط با رويكرد معماري پايدار
-اهميت و تأثير فرهنگ بر معماري بومي و پايدار
-شهرسازي و توسعه پايدار
-الگوها و شاخص‎هاي توسعه شهري پايدار
-سكونتگاه‎هاي بومي و توسعه شهري پايدار
-ناپايداري شهري و عوامل مؤثر بر آن
-سياست‌‎هاي ملي و منطقه‎‌اي و توسعه شهري پايدار
-حكم‎روايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
-شهرهاي جديد و توسعه شهري پايدار
-تجارب توسعه شهري پايدار در ايران و جهان
 
روانشناسي وجامعه شناسي شهري
-تعاملات اجتماعي در معماري و شهرسازي
-حقوق شهر و شهروندي در معماري و شهرسازي پايدار
-ابعاد كنفرانس در شكل گيري فضاهاي معماري وشهري
-روانشناسي محيطي
-پايداري اجتماعي- فرهنگي در شهر
-نظام اجتماعي - انساني شكل دهي محلات
-سرمايه انساني و اجتماعي معماري و شهرسازي
-نهادهاي اجتماعي شكل گيري فضاهاي شهري
-مشاركت انساني در معماري و شهرسازي پايدار
-هويت اجتماعي فضاهاي معماري و شهري
-امنيت در محيط‎هاي انسان ساخت
-سيما و منظر شهري و هويت پايدار
 
مرمت بافت ها و آثار تاريخي
-نوسازي شهري
-بهسازي آثار تاريخي
-بازسازي بافت تاريخي
 
مديريت  بحران
-اثرات صنعت گردشگري بر محيط‎زيست
-تهيه نقشه‎هاي آسيب‎پذيري يا مناطق پر خطر شهري، روستايي و صنعتي
-تعيين خطرات، محاسبه ريسك آن‎ها و ارائه راهكارهايي براي كنترل و كاهش آن
-بررسي مديريت ريسك در مديريت موثر بحران در شبكه ريلي كشور
-چگونگي ارتباط و توسعه موازي مديريت بحران و مديريت پروژه
-انطباق راهكارها با قوانين و مقررات مربوط به محيط زيست و ايمني

نظرات