همایش ملی بکارگیری اصول و فنون معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی در دوره معاصر

همایش ملی بکارگیری اصول و فنون معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی در دوره معاصر

محورهاي همايش:

معماري
-    بررسي نقش و جايگاه اصول معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي در دوره معاصر
-    بررسي مشكلات و ارائه راهكار در به كارگيري اصول معماري و شهرسازي ايراني - اسلامي در دوره معاصر
-    نقد و تحليل و سبك شناسي آثار و دوره هاي معماري و شهرسازي ايراني-اسلامي از گذشته تا معاصر
-    مطالعات ميان رشته اي معماري و شهرسازي ايراني-اسلامي
-    تبيين نقش معماري پايدار در معماري و شهرسازي معاصر 
-    كارآمد نمودن مقررات ملي ساختمان با توجه به تحولات معاصر معماري و شهرسازي

شهرسازي
-    محيط زيست، طبيعت، تغيير اقليم و شهر سبز
-    شهر سالم، شهر دوستدار كودك (CFC) ،شهر دوستدار سالمند، شهر 24 ساعته
-    مديريت بحران، پدافند غير عامل و خلق فضاهاي دفاع پذير در شهرسازي
-    پارادايم هاي رايج، استاندارد‌هاي زندگي در طراحي شهري
-    مديريت شهري و توسعه پايدار                                                                                                   

 

نظرات