کنفرانس منطقه ای آسیب شناسی چالش های حوزه معدن-محیط زیست

کنفرانس منطقه ای آسیب شناسی چالش های حوزه معدن-محیط زیست

محورهاي همايش:

-گرايشهاي مهندسي معدن
-زمين شناسي 
- نفت
- ارزيابي تاثيرات اجتماعي و زيست محيطي پروژه هاي معادن و معدنكاري

نظرات