پنجمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار

پنجمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار

محورهاي همايش:

آلودگي هاي محيط زيست، سلامت و توسعه پايدار
·         تصفيه فاضلاب هاي شهري و صنعتي
·         مديريت كاهش آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني
·         شناسايي، كنترل و پايش آلاينده هاي خاك، هوا و صوت
·         مكان يابي و مهندسي محل دفن بهداشتي پسماندها
·         مديريت پسماندهاي ويژه  (شناسايي، آناليز، اندازه گيري و ارزيابي)
·         بررسي مدل هاي رياضي و نرم افزاري پخش آلاينده ها از منابع ثابت و متحرك
·         كاربرد نانو تكنولوژي در مهندسي محيط زيست

 

       ارزيابي و مديريت محيط زيست در راستاي توسعه پايدار:
·         ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA)و ارائه برنامه مديريت زيست محيطي (EMP)
·         مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)
·         توسعه تحليلي روش‌هاي ارزيابي ريسك در صنايع
.         بحران آب و روشهاي مديريت منابع آب و خاك
·         برنامه ريزي استراتژيك در توسعه پايدار محيط زيست
.         مديريت بحران هاي زيست محيطي
·         آبهاي زير زميني و محيط زيست
·         هيدروليك زيست محيطي


      محورهاي وي‍‍ژه:
·        كاربرد بيوتكنولوژي در حفظ محيط زيست 
·        گردشگري و توسعه پايدار
·        ارزشگذاري اقتصادي عملكرد زيست محيطي صنعت
·        تنوع زيستي و توسعه پايدار
·        بهينه سازي مصرف انرژي و پيامدهاي كاهش آلودگي
·        كاربرد فناوري هاي نوين (GIS و RS)در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي زيست محيطي
·        نقش اقليم و تغييرات آب و هوا در توسعه پايدار
·        نقش جوامع محلي در سلامت، محيط زيست و توسعه
·        هيدروليك دريا و سواحل
·        مهندسي رودخانه و محيط زيست

نظرات