اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین

اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین

محورهاي كنفرانس:

-بومي‌سازي واسلامي سازي علوم انساني درايران با رويكرد بومي - اسلامي: چالش ها و راهكارها
-اقتصاد مقاومتي و الگوي اسلامي ايراني پيشرفت ؛بهبود فضاي كسب و كار و توانمند سازي بخش خصوصي
-آسيب شناسي علوم انساني اسلامي در فضاي فناوري اطلاعات محور
-آسيب شناسي علوم انساني اسلامي با رويكرد بومي - اسلامي و راهكارهاي عملي شدن آن در ايران
-لزوم توجه به بومي‌سازي با رويكرداسلامي در بررسي كيفيت تدريس علوم انساني در دانشگاه‌ها
-دانشگاه فرهنگيان و احياي علوم انساني اسلامي با رويكرد بومي - اسلامي ،بصيرت افزايي و تحقق سند تحول بنيادين
-تبيين اصول تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام
-بررسي تطبيقي رابطه تربيت ديني و تربيت اخلاقي با نگرش اسلامي
-نقش اسلامي سازي متون درسي در دروني شدن ارزش ها
-علوم اجتماعي و علوم تربيتي و مثلث طلايي صنعت ، دانشگاه و جامعه
-علوم اسلامي و علوم تربيتي و رويكردهاي نوين پژوهشي
-روانشناسي باليني ، روانشناسي اجتماعي ، روانشناسي عمومي با رويكرد بومي - اسلامي
-علوم سياسي با رويكرد بومي - اسلامي
-حقوق بين الملل با رويكرد بومي - اسلامي
-چالش هاي پژوهش هاي كمي در علوم انساني
-روش هاي پژوهش كيفي در علوم انساني با رويكرد بومي - اسلامي
-مديريت دانش( KM ) با رويكرد بومي - اسلامي
-يافته ها و مباحث نوين در حسابداري و حسابرسي
-علوم انساني اسلامي و فناوري هاي نوين آموزشي و تقويت هويت ديني و ملي
-مديريت دولتي ، مديريت دولتي نوين ( NPA ) ، مديريت بازرگاني ، مديريت صنعتي ، مديريت آموزشي ، مديريت اجرايي و -مديريت گردشگري و جهانگردي با رويكرد بومي - اسلامي
-مديريت امور بانكي ، مديريت امور فرهنگي ، مديريت رسانه ، مديريت آموزش عالي ، مديريت شهري ، مديريت خدمات -بهداشتي و درماني ، مديريت ريسك ، مديريت بحران ، مديريت مالي و مديريت استراتژيك
-پژوهش هاي بنيادي و كاربردي در علوم انساني با رويكرد بومي - اسلامي
-مديريت منابع انساني ( HRM ) ، مديريت استراتژيك منابع انساني ( SHRM ) ، مديريت منابع انساني الكترونيكي ( EHRM ) و رفتار سازماني با رويكرد بومي - اسلامي
-كارآفريني ، اشتغالزايي و درآمدزايي رشته هاي مختلف علوم اسلامي و علوم انساني اسلامي با رويكرد بومي - اسلامي

نظرات