اولین کنفرانس دانشجویی آسیب شناسی چالش های معدن – محیط زیست

اولین کنفرانس دانشجویی آسیب شناسی چالش های معدن – محیط زیست

روز سه شنبه 22 ارديبهشت 1394 كنفرانس دانشجويي آسيب شناسي چالش هاي معدن – محيط زيست در مركز آموزش عالي شهيد باكري و با همكاري سالن ارشاد برگزار شد. 

نظرات