همایش ملی کتابخانه های عمومی عوامل و موانع جذب و توسعه مخاطب

همایش ملی کتابخانه های عمومی عوامل و موانع جذب و توسعه مخاطب

محورهاي همايش:

- نقش و تاثير كتابداران در جذب و توسعه مخاطب 
- نقش و تاثيرآموزش كتابداران و كاربران در جذب و توسعه مخاطب 
- اثر تنوع   خدمات كتابخانه اي در جذب و توسعه مخاطب 
- جايگاه منابع كتابخانه اي در جذب و توسعه مخاطب 
- نقش و تاثير قوانين و مقررات  در جذب و توسعه مخاطب 
- جايگاه فناوري اطلاعات در جذب و توسعه مخاطب 
- جايگاه منابع مالي و حمايتي در جذب و توسعه مخاطب 
- نقش ساختارهاي سازماني كتابخانه هاي عمومي در جذب و توسعه مخاطب 
- نقش ساختار هاي سازماني كتابخانه ها در جذب و توسعه مخاطب 
- نقش و تأثير فضاي فيزيكي و تجهيزاتي كتابخانه هاي عمومي در جذب و توسعه مخاطب
- نقش و تاثير خدمات ويژه به گروههاي خاص در جذب و توسعه مخاطب 
- نقش و تاثير بسته بندي و بازاريابي خدمات در جذب و توسعه مخاطب
- نقش و تأثير ويژگي هاي فردي مخاطبين در جذب و توسعه مخاطب 
- نياز شناسي و نياز سازي مخاطبين 
- نقش تبليغات و رسانه در جذب و توسعه مخاطب 
- تاثير فرهنگ محلي و منطقه اي در جذب و توسعه مخاطب 
- اثرات برنامه هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه در فرهنگ سازي مطالعه و رونق كتابخانه هاي عمومي 
- نقش و تاثير سازمانهاي آموزشي و تربيتي در فرهنگ سازي استفاده از خدمات كتابخانه هاي عمومي 
-آينده پژوهي مخاطب در كتابخانه هاي عمومي 

 

نظرات