همایش ملی محیط زیست با رویکرد توسعه کیفیت زیست محیطی

همایش ملی محیط زیست با رویکرد توسعه کیفیت زیست محیطی

اهداف و محورهاي همايش :
-توسعه پايدار در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز با رعايت موازين و استانداردهاي زيست محيطي
-نقش محيط زيست سالم در تامين منابع غذايي
-ارائه مدلي براي ايجاد شهر الكترونيك و فرهنگ سازي استفاده از آن جهت حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي
-نقش علوم و پژوهش هاي مميزي در زمينه محيط زيست
-توسعه شهري و پايدار با رعايت الگوهاي زيست محيطي
-حقوق و قوانين اجرايي محيط زيست
-بررسي فناوري هاي نوين در حفاظت از محيط زيست و منابع تجديد پذير
-ارائه الگوهاي مناسب زيست محيطي در مصرف آب، خاك، هوا و صوت
-مديريت بحران هاي زيست محيطي
-مباحث توسعه كيفيت زيست محيطي
-تغييرات اقليمي و هزينه هاي ناشي از عدم رعايت الگوهاي محيط زيست
-بسترسازي جهت آموزش هاي زيست محيطي
-معرفي و تقديراز بنگاه هاي اقتصادي موفق در رعايت شاخص هاي زيست محيطي

نظرات