اولین همایش ملی شهر ، زندگی ، آرامش

اولین همایش ملی شهر ، زندگی ، آرامش

محورهاي همايش:

محورهاي اصلي همايش:
-مديريت ، برنامه ريزي شهري و توسعه پايدار
- طراحي شهري و توسعه پايدار شهري
- حمل و نقل شهري و توسعه پايدار
- شهرسازي ايراني اسلامي پايدار
- معماري پايدار
- عمران شهري و پايداري
 
محورهاي فرعي همايش :
مديريت ، برنامه ريزي شهري و توسعه پايدار

•مديريت شهري
•شهروند و حقوق شهروندي
•مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست
•برنامه ريزي كالبدي شهري
•برنامه ريزي شهرهاي هوشمند
•بهسازي و نوسازي شهري

 
طراحي شهري و توسعه پايدار شهري
•تعاريف و مفاهيم توسعه پايدار شهري
•نظريه ها و ديدگاهها در زمينه توسعه پايدار شهري
•پايداري اجتماعي و توسعه پايدار
•نقش طراحي شهري در توسعه پايدار شهري
•المان هاي شهري و معماري خياباني (نماي ساختمان ) در سيماي شهري پايدار
•مديريت فضاي سبز و محيط زيست شهري
•كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محيط زيستي


حمل و نقل شهري و پايداري
•گسترش حمل و نقل عمومي و اولويت دهي به آن
•شهرهاي سبز و پياده مداري
•رويكردهاي پياده مداري

 
شهرسازي ايراني اسلامي پايدار
•آرمان‌شهر اسلامي
•‌جايگاه و تأثير تفكر اسلامي در معماري و شهرسازي پايدار
•‌نقش وقف، امنيت، عدالت در شهر اسلامي
•‌تجلي تفكر شيعي در تزئينات معماري و شهرسازي
•‌تجلي كالبدي مفاهيم معنوي اسلامي در شهر و فضاهاي شهري
 

معماري پايدار
•تعاريف و مفاهيم و نظريات معماري پايدار
•تقابل فرهنگ، تكنولوژي ، بوم و سنت در مسكن شهري و روستايي
•معماري پايدار و ساختمان هاي هوشمند با رويكرد كاهش مصرف انرژي
•معماري پايدار و مقابله با بحران ها و سوانح طبيعي

عمران شهري و پايداري
•مهندسي عمران و مديريت شهري و روستايي پايدار
•راههاي دستيابي به توسعه پايدار در مهندسي عمران
•دستيابي به الگوهاي ساخت و ساز پايدار با به كارگيري مواد و مصالح نوين
•ارتقاي كيفي روشهاي طراحي و ساختمان سازي در مهندسي عمران با رويكرد توسعه پايدار
•بهسازي لرزه اي ساختارهاي شهري با رويكرد توسعه پايدار
•مقاوم سازي ساختارهاي شهري در مهندسي عمران با رويكرد توسعه پايدار

نظرات