اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی

محورهاي كنفرانس:

- اقتصاد
- مديريت
- حسابداري
- بانكداري اسلامي
- بانكداري الكترونيك
- علوم سياسي
- علوم اجتماعي
- فقه و حقوق
- فلسفه
- هنر
- معماري
- تاريخ و جغرافيا
- محور آزاد مرتبط با كنفرانس
 

نظرات