همایش منطقه ای ایده های نوین در حسابداری و مدیریت مالی

همایش منطقه ای ایده های نوین در حسابداری و مدیریت مالی

محورهاي همايش:

 حسابرسي
- حسابرسي عملياتي
- حسابرسي صورتهاي مالي
- حسابرسي رعايت
- نقش اطمينان بخش حسابرسي در جامعه

 حسابداري مديريت
- تكنيك‌هاي ارزيابي عملكرد
- مفاهيم نوين حسابداري مديريت
- نظام هاي اطلاعاتي نوين در سازمان‌هاي جديد
- نحوه ثبت منابع انساني در دفاتر مالي

حسابداري مالي
- گزارشگري مالي و شفافيت اطلاعات
- افشاي اطلاعات مالي
- محتواي اطلاعاتي حسابداري مالي
- آموزش حسابداري
- اخلاق و حرفه‌گرايي در حسابداري
- تدوين استاندارها و كيفيت اطلاعات

 حسابداري دولتي
- نقش تدوين استاندارهاي دولتي در شفافيت گزارشگري مالي دولت
- نقش شفافيت گزارشگري دولت در توسعه اقتصادي
- محاسبه بهاي تمام شده خدمات در بخشهاي دولتي
- طراحي سيستم‌هاي اطلاعاتي در بخشهاي دولتي
- آينده آموزش حسابداري دولتي در ايران: فرصت‌ها و تهديدها
- نياز سنجي آموزش عالي و پژوهش در رشته حسابداري دولتي

 مهندسي مالي و مديريت ريسك
- كاربرد هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره در تصميم گيري مالي
- طراحي و ارائه روش هاي بهينه براي تامين مالي
- گزارشگري ابزارهاي مالي
- ارائه مدل هاي نوين تصميم گيري در سرمايه گذاري هاي با مخاطره

نظرات