دومین کنفرانس راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در افق 1404

دومین کنفرانس راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در افق 1404

محورهاي كنفرانس:

-      جنگل و مراتع
-      آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك
-      توليدات گياهي
-      پدافند غيرعامل
-      مديريت سوانح طبيعي
-      محيط زيست و توسعه پايدار
-      بيابان و بيابان زدايي
-      علوم شيلات و آبزيان
-      علوم دام و دامپزشكي
-      علوم انساني
-      مديريت
-      ترويج و اقتصاد در بخش كشاورزي
-      انرژي
-      صنعت
-      فناوري
-      ساير موضوعات مرتبط

نظرات