دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

محورهاي كنفرانس:

چالشهاي نظام متمركز و نيمه متمركز در ايران
- نظارت دولت بر موسسه هاي انتفاعي و غير دولتي
- كاركرد موسسه هاي عمومي و موانع توسعه و چالشها
3 تطبيق موسسه هاي عمومي كشور با يكي از كشورهاي اروپايي
- شوراهاي محلي و جايگاه آن در توسعه مدني
- بررسي تطبيقي نظارت بر شوراهاي محلي
- ابهامات قانوني در نظارت و عملكرد نهادهاي غيرمتمركز
- نظام متمركز و. نيمه متمركز كشور در 1404

حقوق و توسعه اقتصادي و كسب و كار
- نقش و كاركرد حقوق خصوصي در كشور (قوتها و ضعف ها)
- توسعه حقوق تجارت و توسعه كسب و كار(چالشها و تنگناها)
- حقوق مالكيت فكري و توسعه اقتصادي
- راهكارها و چالشهاي حقوق جزا و جرم شناسي در توسعه كسب و كار در كشور
- دولت الكترونيك و حقوق تجارت الكترونيك
- تجارت الكترونيك و مديريت حقوق مالكيت فكري
- حقوق و توسعه صنعت املاك و مستغلات در كشور (تنگناها و فرصتها)
- توسعه اقتصادي و حقوق فناوريهاي زيستي (چالشها و راهكارها)
- حقوق تجارت و نظام نوين مالياتي در كشور
- حقوق تجارت و توسعه صنعت بانكداري و بيمه
- نقش حقوق مالي و اقتصادي در توسعه سياسي
- حقوق خانواده و توسعه كارآفريني در اقتصاد
- نقش دفاتر اسناد رسمي در توسعه كسب و كار در كشور
- حقوق و توسعه اقتصادي كشور در 1404

حقوق و توسعه فرهنگي و سياسي در كشور
- نقش حقوق بشر در توسعه فرهنگي ، سياسي و ااقتصادي كشور
- حقوق بشر در ايران (تنگناها و فرصتها)
- حقوق خانواده و توسعه فرهنگي در ايران(چالشها و راهكارها)
- حقوق خانواده و توسعه سياسي و اقتصادي(نقش ها و كاركردها)
- نقش حقوق بين الملل در توسعه فرهنگي كشور(تنگناها و قوتها)
- حقوق بين الملل و توسعه سياسي و اقتصادي (چالشها و راهكارها)
- حقوق و توسعه فرهنگي و سياسي كشور در 1404

نظرات