همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران

همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران

 

محورهاي همايش:

معماري و شهرسازي بومي ايران
-گونه شناسي معماري بومي
-معماري بومي شهرها و روستاهاي ايران
-پايداري در معماري وشهرسازي بومي ايران
-ذهنيت، عينيت و روند در معماري بومي ايران
-ماندگاري در معماري بومي وسنتي ايران
-افق هاي معماري و شهرسازي بومي ايران
-تأثير فرهنگ و بازپروري هويت فرهنگي در معماري بومي
-جايگاه هويت و تدوين الگوهاي ارزشي در بناهاي بومي
-بررسي معيارهاي كالبدي -  فضايي در معماري و شهرسازي بومي
-اصول و مفاهيم معماري بومي
-شيوه هاي فرايند طراحي معماري بومي
-تاثير فرهنگ بر معماري و شهرسازي بومي
-اهميت اقتصاد بر معماري و شهرسازي بومي
-تاثير اقليم بر معماري بومي
-اهميت تكنيك هاي ساخت معماري بومي بر معماري پايدار
-تاثير مولفه هاي كالبدي  و محيطي  بر معماري بومي و نقش آن در معماري حال و گذشته
-تاثير مولفه هاي اجتماعي بر معماري بومي و نقش آن در معماري حال و گذشته
-شيوه هاي خاص كاربرد مصالح در معماري بومي و تلفيق آن با تكنولو‍ژي امروزي
-گوناگوني معماري بومي در فرهنگهاي مختلف
-ساير موضوعات مرتبط با معماري بومي

معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي
-مسكن ايراني – اسلامي
-امنيت در معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي
-زيبايي شناسي در معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي
-هويت در معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي
-ضوابط و مقررات و معماري ايراني- اسلامي
-كالبد معماري ايراني- اسلاميمباني نظري معماري ايراني- اسلامي
-نقش شهرداري­ها و سياست گذاران در اجرايي­ كردن مفاهيم معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي
-توسعه پايدار در شهر ايراني- اسلامي
-آسيب شناسي مشاركت عمومي در امور شهري شهر ايراني- اسلامي
-بررسي معيارهاي كالبدي- فضايي معماري ايراني- اسلامي در مسكن روستايي و شهري
-منظر و سيماي شهر ايراني- اسلامي در عصر امروز
-معماري ايراني- اسلامي پايدار و سلامت
-المان هاي شهري و گرافيك محيطي و معماري خياباني(نماي ساختمان) در سيماي شهر ايراني- اسلامي 
-مدل هاي موفق احياي مسكن ايراني – اسلامي و زندگي و سلامت
-قش معاني و مفاهيم در شكل‌گيري شهرسازي و معماري ايران
-نقش آموزه هاي ديني در شكل‌گيري معماري و شهرسازي ايراني-اسلامي
-ارزش ها، مباني و مفاهيم معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي
-جايگاه معماري و شهرسازي اسلامي در جهان معاصر
-نمودهاي معماري و شهرسازي سنتي اسلامي در معماري شهرهاي ايراني
-مصاديق و الگوهاي معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي در عصر امروز
-گردشگري و توسعه پايدار در شهر ايراني- اسلامي
-الگوهاي كالبدي و غيركالبدي توسعه شهر ايراني- اسلامي
-بررسي تطبيقي معماري عصر حاضر با ويژگي هاي معماري ايراني- اسلامي
-دستيابي به الگوهاي ساخت­وساز پايدار با بكارگيري ساختمانهاي بومي
-جايگاه فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي در شهرهاي ايراني- اسلامي
-نقد نظريه هاي معماري اسلامي
-نقد  آثار معماري با رويكردهاي زندگي ايراني- اسلامي
-مصالح، نمادها، سمبل ها و تزئينات در معماري ايراني- اسلامي
-ساير موضوعات مرتبط با معماري و شهرسازي ايراني-اسلامي

بافت ها و آثار تاريخي        
-شناخت و معرفي بناها و بافت هاي تاريخي با استفاده از فنون نوين
-بهسازي و مقاوم سازي بافت­هاي تاريخي
-مستند سازي در بافتهاي تاريخي
-بافت فرسوده و سكونت گاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها)
-تاثير تكنولوژي­هاي جديد در حفظ بافت تاريخي شهر
-حفظ هويت شهري در بهسازي بافت­هاي فرسوده
-شناخت ابزارهاي كنترل و حفاظت شهرهاي تاريخي
-شهرهاي تاريخي ايران
-ساختار اجتماعي شهرهاي تاريخي ايران
-توانمندسازي و ايمن سازي اجتماعي شهرهاي تاريخي ايران
-تجارب جهاني در باب توسعه و حفاظت در بافتهاي تاريخي
-ارزش شهرها و بافتهاي تاريخي
-مباني مداخله در بافتهاي سنتي
-مباحث نظري و مفهومي بافت هاي فرسوده
-بافت هاي فرسوده و ابعاد مديريتي
-بافت هاي فرسوده و ابعاد اجتماعي - فرهنگي 
-بافت هاي فرسوده ، ابعاد كالبدي - فضائي 
-بافت هاي فرسوده ، ابعاد جغرافيائي - زيست محيطي 
-بافت هاي فرسوده ، ابعاد اقتصادي
-بافت هاي فرسوده و گردشگري
-بافت هاي فرسوده و پدافند غيرعامل
-روشهاي  بهسازي ومقاوم سازي سازه ها در بافتهاي فرسوده شهري و كاهش خطرپذيري
-تاثيرمرمت بافت ها وآثار تاريخي بانگرش به حفظ هويت آثارو جلب گردشگران
-تكنولوژري جديد ساخت در بافتهاي فرسوده شهري
-عوامل هويت بخش بافتهاي فرسوده و تاريخي شهر
-ساير موضوعات مرتبط با بافت ها و آثار تاريخي
-گردشگري و ميراث فرهنگي
-باستان شناسي وگردشگري
-تأثير معماري شهري در راهبرد گردشگري فرهنگي
-راهبردهاي توسعه پايدار گردشگري
-فرهنگ و گردشگري مذهبي
-گردشگري،ميراث شهري ومعماري منظر
-گردشگري،طبيعت گردي ومديريت اكوسيستم هاي طبيعي و اقليم وآب وهوا
-جغرافيا و گردشگري
-گردشگري و جامعه شناسي فرهنگي
-گردشگري و فرهنگ
-گردشگري وبرنامه ريزي توسعه پايدار
-گردشگري، فرهنگ و توسعه
-گردشگري،توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي
-گردشگري، هويت و ميراث فرهنگي
-ارزيابي طرحهاي توسعه جهانگردي
-معماري،گردشگري وميراث شهري
-مديريت شهري و توسعه گردشگري
-گردشگري درمناطق حفاظت شده، پارك هاي ملي وجنگلي
-آمايش سرزمين و گردشگري 
-گردشگري وموزه ها وموسيقي هاي محلي وصنايع دستي
-مشكلات،موانع ونيازهاي صنعت توريسم در ايران
-جغرافيا، گردشگري و توسعه شهري، روستايي و عشايري
-گردشگري، ارتباطات ، حمل و نقل و فناوري اطلاعات
-تحليل‎رفتاري‎جهانگردي‎وتعامل‎فرهنگي
-گردشگري،نظم وامنيت و توسعه مناطق مرزي ومناطق محروم
-گردشگري ،كشاورزي ومحيط زيست پايدار
-ارزيابي پيامدهاي طرح ها وپروژه هاي گردشگري
-ساير موضوعات مرتبط با گردشگري و ميراث فرهنگي

نظرات