ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی

ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی

محورهاي كنفرانس:

اقتصاد
-اقتصاد
-برنامه ريزي
-همكاري هاي اقتصادي، صنعتي و سرمايه گذاري ايران و اروپا

 مديريت 
-دولتي
-بازرگاني
-مالي
-اخلاق و فلسفه سازمان و مديريت
-مديريت منابع انساني
-مديريت توليد، فرآيند و عمليات
-مديريت دانش و فناوري اطلاعات
-مديريت تكنولوژي، تحقيق و توسعه
-مديريت سبز
-كارآفريني و كارآفريني فناورانه
-حاكميت سازماني و مسووليت اجتماعي
-رهبري و رفتار سازماني
-مديريت استراتژيك و رقابت
-كيفيت، بهره‌وري و تعالي سازماني
-حقوق و مديريت
-منابع طبيعي و محيط زيست
-علوم اجتماعي
-حسابداري

 علوم مهندسي
-مهندسي برق
-مهندسي انرژي و قدرت
-مهندسي عمران و سازه
-مهندسي آب
-مهندسي مكانيك
-مهندسي مواد
-مهندسي شيمي
-مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات
-مهندسي نجوم، اختر فيزيك و علوم فضايي
-مهندسي معماري
-مهندسي صنايع
-مهندسي نانو تكنولوژي
-مهندسي پزشكي
-مهندسي محيط زيست
-مهندسي شيلات
-مهندسي كشاورزي

هنر و تازه هاي ايران شناسي و مطالعات جديد مرتبط با ايران و ايرانيان
(نگاه از درون و نگاه از بيرون)

نظرات