اولین همایش ملی پیشگیری دانش مدار از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم

اولین همایش ملی پیشگیری دانش مدار از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم

اهداف همايش:

-تبيين مباني نظري پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم
-دستيابي به راهكارهاي اثربخش در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم
-ايجاد تعامل و هماهنگي ميان موسسات آموزشي، پژوهشي با سازمان ها و نهادهاي مرتبط با پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و قوع جرم
 

محورهاي همايش:
-ويژگي هاي جامعه آرماني از ديدگاه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و قوع جرم
-جايگاه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و قوع جرم در آموزه هاي ديني
-نقش حوزه و دانشگاه در كاهش پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و قوع جرم
-عوامل روانشناختي و جامعه شناختي در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و قوع جرم
-نقش سبك زندگي در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و قوع جرم
-نقش رسانه در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و قوع جرم
-نقش خانواده در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و قوع جرم
-نقش نظام تعليم و تربيت در مهد هاي كودك و مدارس در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم
-سرمايه هاي اجتماعي و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و قوع جرم
-تاثير حمايت از بزه ديدگان و قربانيان پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و جرايم در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و قوع جرم
-نقش اصلاح و بازاجتماعي كردن آسيب ديدگان و بزهكاران در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و قوع جرم
-فرصت ها و تهديدهاي فضاي سايبري در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و قوع جرم
-شيوه ها و راهكارهاي نوين پيشگيرانه از آسيب هاي اجتماعي و جرايم در حاشيه شهرهاي بزرگ
-نقش شهرسازي در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و قوع جرم
-عدالت اجتماعي و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و قوع جرم
-سمن ها و نهادهاي مردمي و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و و قوع جرم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نظرات