سومین همایش رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت

سومین همایش رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت

محورهاي كنفرانس:
-  پژوهش‌هاي كاربردي در علوم انساني 
-  پژوهش‌هاي كاربردي در مديريت

محورهاي فرعي كنفرانس:
علوم انساني اسلامي
جامعه شناسي و ارتباطات
 تاريخ و تمدن
روانشناسي
هنر و معماري
فلسفه
علوم سياسي
 فقه و حقوق
 اقتصاد
 حسابداري
مديريت دولتي
  مديريت مالي
  مديريت بازرگاني و تكنولوژي
  مديريت صنعتي
  ديگر رشته هاي مديريت و علوم انساني 
 سياست 
 حكومت اسلامي
معارف ديني و الهيات
علوم اجتماعي اسلامي
علوم تربيتي اسلامي
 تاريخ 
جغرافيا
حسابداري
هنر و ادبيات 
اقتصاد
اقتصاد مقاومتي
مديريت اسلامي
فرهنگ
بهار عربي
علوم قرآن و حديث
اخلاق اسلامي
روابط بين الملل
بازخواني نظرات علما، روشنفكران و دانشمندان سياسي، دانشگاهي و حوزوي ايران در شكل گيري علوم انساني
نقش و جايگاه سينما و تلوزيون در تحول و شكل گيري علوم انساني
تفاوت جايگاه زنان در ديدگاه علوم انساني اسلامي و علوم انساني غربي
آسيب ها، مشكلات و مزيت هاي حركت به سمت علوم انساني اسلامي
نقش زبان و ادبيات فارسي در شكل گيري و پيشرفت علوم انساني اسلامي
ديدگاه هاي امام خميني(ره) در رابطه با علوم انساني
ديدگاه هاي حضرت آيه الله خامنه اي (حفظه الله) در رابطه با علوم انساني
ديدگاه هاي اساتيد حوزه و دانشگاه در رابطه با علوم انساني اسلامي
راهكارهاي تعامل علوم انساني اسلامي و علوم انساني غربي
تفاوت ها و شباهت هاي علوم انساني اسلامي و علوم انساني غربي
روش هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در علوم انساني
ازدواج و تشكيل خانواده در ديدگاه علوم انساني اسلام و علوم انساني غرب
راهكارهاي تعريف و تثبيت جايگاه علوم انساني اسلامي در عصر حاضر
نقش علوم انساني اسلامي در پيشرفت تمدن ايراني-اسلامي
بازخواني نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمريكا
مطالعه نقش اقتصاد مقاومتي در تثبيت ساختار جامعه اسلامي
بازخواني دلايل وقوع بهار عربي در كشورهاي خاورميانه با رويكرد جامعه شناختي و علوم انساني
مطالعه دلايل وقوع، پيروزي، انحراف و يا شكست انقلاب مردم در كشورهاي اسلامي و خاورميانه
ساير موضوعات تخصصي مرتبط با علوم انساني

 

نظرات