اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار

اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار

محورهاي كنفرانس:
-    جغرافيا و توسعه پايدار
-    علوم جغرافيايي و فناوري هاي نوين
-    استراتژي هاي توسعه ملي
-    مديريت جامع شهري
-    مديريت بحران و توسعه پايدار
-    كاربري اراضي
-    مديريت زيست محيطي
-    محيط زيست و منابع طبيعي
-    بهسازي و نوسازي
-    كشاورزي
-    معماري و شهرسازي بومي و اقليمي
-    موانع و محدوديت هاي توسعه پايدار
-    گردشگري و توسعه پايدار
-    اقوام، فرهنگ، آيين و رويدادهاي ملي
-    صنعت گردشگري
-    مديريت استراتژيك در گردشگري
-    بازاريابي گردشگري
-    مناطق حفاظت شده
-    پارك هاي ملي و جنگل ها
-     عمران
-    معماري و شهرسازي
-    طراحي سازه، سازه و مصالح نوين
-    سيستم هاي سازه اي و اتصالات نوين
-    مهندسي آب
-    فناوري هاي نوين
-    محيط زيست و انواع آلودگي ها
-    مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهري و روستاها
-    جنگل ها و فضاي سبز
-    علوم باغباني
-    اقليم و محيط زيست
-    ديگر موضوعات مرتبط

 

نظرات