همایش رویکردهای نوین در معماری و شهرسازی

همایش رویکردهای نوین در معماری و شهرسازی

محورهاي همايش:

معماري، شهرسازي و توسعه پايدار
-رويكردهاي نوين معماري و شهرسازي
-معماري و توسعه پايدار
-روش ها و فناوري هاي نو در معماري و شهرسازي
-مفهوم شناسي معماري و شهرسازي
-انرژي هاي نو در معماري

معماري، شهرسازي، نظم و امنيت
-نظم و امنيت، گردشگري
-معماري و شهرسازي، پيشگيري وضعي از جرم
-مديريت شهري و امنيت اجتماعي
-نظم و امنيت در معماري و شهرسازي نوين
-پدافند غيرعامل در معماري و شهرسازي نوين

معماري و شهرسازي ايراني – اسلامي
-بازتاب الگوهاي رفتاري در طراحي هاي معماري
-جايگاه معماري بومي ايران در معماري نوين
-احياء بافت هاي فرسوده بر اساس الگوي اسلامي – ايراني
-بررسي الگوي برنامه ريزي شهري بر اساس متون اسلامي

معماري بومي و منظرهاي فرهنگي
-بررسي كمي و كيفي برج هاي دوقلو شهركرد
-برنامه ريزي مسكن با چارچوب نظري مسكن سالم
-برنامه ريزي راهبردي ايجاد پايداري در منابع درآمدي شهرداري
-معماري و هويت شهري
-بوم شناسي و زيباشناسي در معماري
-الگوهاي معماري بومي

گردشگري و معماري بومي
-گردشگري و توسعه پايدار
-گردشگري، معماري و شهرسازي بومي

مديريت و برنامه ريزي با محوريت مديريت بحران
-مديريت بحران بافت ها و بناهاي تاريخي
-راهكارهاي مديريت بحران در معماري
-مديريت بحران و توسعه شهرسازي در شهرهاي استان
-نظم و امنيت در معماري و شهرسازي نوين
-جلوه هاي مصاديق معماري پايدار در معماري و شهرسازي

 

    نظرات