پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

محورهاي كنفرانس:

محورهاي تخصصي:
 1. پيوند استراتژي نوآوري با استراتژي كسب و كار در بنگاه هاي بزرگ و شبكه ها
 2. مدل ها و فرايندهاي ارتقاي ظرفيت جذب، از يادگيري تا نوآوري
 3. شبكه ها، تعاملات و همكاري هاي فناورانه بين بنگاهي و بين المللي
 4. يادگيري و نوآوري فناورانه در بستر اقتصاد مقاومتي دانش بنيان در بنگاه هاي بزرگ و شبكه ها
 5. مكانيزم هاي تامين منابع مالي جهت توسعه فناوري در بنگاه‌هاي بزرگ و شبكه ها
 6. نقش مالكيت فكري در يادگيري و نوآوري فناورانه در بنگاه هاي بزرگ و شبكه ها
 
محورهاي عمومي:
- برنامه ­ريزي استراتژيك فناوري
- مديريت انتقال و يادگيري فناوري
- همكاري­ هاي استراتژيك فناورانه
- مديريت تحقيق و توسعه
- مديريت نوآوري و توسعه محصولات جديد
- تجاري سازي دانش و فناوري
-كارآفريني فناورانه
- مديريت دانش در خدمت توسعه فناوري
- مديريت مالكيت­ هاي فكري در حوزه دانش و فناوري
- آينده‌نگاري، آينده‌پژوهي و ارزيابي فناوري
- سياستگذاري فناوري
- شبكه­ ها و نظام هاي نوآوري ملي، بخشي و فناورانه
- آثار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فناوري و نقش آن در توسعه پايدار
- آموزش در حوزه مديريت فناوري و نوآوري
 

نظرات