همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی

همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی

محورهاي همايش

-روان‌شناسي و آسيب‌هاي اجتماعي        
-مديريت آسيب‌هاي اجتماعي
-روان‌شناسي و خانواده
-روان‌شناسي و آموزش
-روان‌شناسي و افراد با نيازهاي ويژه
-روان‌شناسي سلامت
-روان‌شناسي و بيماري‌هاي خاص
روان‌شناسي و ورزش
-روان‌شناسي و فضاي مجازي
--روان‌شناسي و اعتياد
-روان‌شناسي و فر هنگ    
-روان شناسي و صنعت    
- و ساير زمينه‌هاي روان‌شناسي

نظرات