اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی افق های نوین در توانمندسازی و توسعه پایدار معماری ،عمران،گردشگری و محیط زیست شهری و روستایی

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی افق های نوین در توانمندسازی و توسعه پایدار معماری ،عمران،گردشگری و محیط زیست شهری و روستایی

محورهاي همايش:

كشاورزي وتوسعه پايدار
محيط زيست وتوسعه پايدار
منابع طبيعي وتوسعه پايدار
درياهاوتوسعه پايدار
شيلات و آبزيان وتوسعه پايدار
جنگل وتوسعه پايدار
مرتع وتوسعه پايدار
بيابان وتوسعه پايدار
دام و دامپزشكي وتوسعه پايدار
اقليم وتوسعه پايدار
توليدات گياهي ومحصولات زراعي توسعه پايدار
آبخيزداري و مديريت منابع آب وخاك و توسعه پايدار
كشاورزي ارگانيك و پايدار
به­نژادي و توليد گياهان زراعي و باغي
مديريت علف‍هاي هرز، آفات و بيماري‍ها
كاربرد علوم نانو در كشاورزي
مديريت ، اقتصاد ، ترويج و آموزش كشاورزي
مديريت تغذيه و آبياري در محصولات زراعي و باغي
كاربرد بيوتكنولوژي و كشت ­بافت در علوم كشاورزي
تاثير تنش­هاي زنده و غير زنده در توليدات كشاورزي
فيزيولوژي و اكولوژي عملكرد محصولات كشاورزي
تغذيه دام و طيور
فيزيولوژي دام و طيور
پرورش و تغذيه آبزيان
هواشناسي و بيوتكنولوژي كشاورزي
ژنتيك و اصلاح دام و طيور
نقش تكنيك ­هاي توليد مثلي در توليدات دامي
دامپزشكي (ميكروبيولوژي، پاتولوژي، ايمني شناسي)
زيست شناسي (گياهي و جانوري)
گياهان دارويي ، اكولوژي و اكوفيزيولوژي
گياهان دارويي فرآوري، بسته بندي و صنعت 
گياهان دارويي ، بهره برداري از منابع طبيعي
گياهان دارويي ، بيوتكنولوژي
گياهان دارويي ، فرآوري
گياهان دارويي ، زيست شناسي
گياهان دارويي ، فارماكولوژي
سايرمحورهاي مرتبط با كشاورزي، محيط زيست ومنابع طبيعي پايدار 

 

نظرات