اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران

اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران

محورهاي كلي بخش مديريت

- مديريت و تكنيك هاي بهينه سازي
- مديريت كيفيت، بهره وري و تعالي سازماني
-رهبري و رفتار سازماني
-مديريت توليد، فرايند و عمليات
-مديريت راهبردي
-مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات
-  مديريت استراتژيك و رقابت
-مديريت منابع انساني
-مديريت مالي
- مديريت نكنولوژي، تحقيق و توسعه
-مديريت بازار
- اخلاق و فلسفه سازمان و مديريت
- حاكميت سازماني، اخلاق و مسئوليت اجتماعي
- مديريت بهبود كيفيت فرايند ياددهي- يادگيري
- مديريت عمومي
-و تمامي زيرمحورهاي مرتبط با محورهاي مديريت


محورهاي كلي بخش حسابداري
- سيستم هاي اطلاعات حسابداري
-نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه
-اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها
-كاربرد روشهاي هزينه يابي در حسابداري مديريت
-توليد و حسابداري مديريت
-يافته هاي نوين و مباحث روز در حسابداري
-استانداردهاي حسابداري و حسابرسي
-روش هاي تأمين مالي در سازمانها
-لزوم استانداردگذاري يكپارچه براي گزارشگري مالي
- نوآوريهاي مالي در حوزه مديريت و حسابداري
- كاربرد اينترنت در حسابداري
- مقايسه استانداردهاي حسابداري ايران و ساير كشورها
-تاثير حسابداري در تحقق اهداف اصل 44
- تاثير حسابداري در توسعه بازار سرمايه
-نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي
- ارزش افزوده و گزارشگري مالي
- اخلاق در حسابداري و حسابرسي
-  مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران
-و تمامي زيرمحورهاي مرتبط با محورهاي حسابداري

نظرات