دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

محورهاي همايش:

بحران آب
    - بحران آب و تاثيرات آن بر منابع آبهاي سطحي و زيرزميني
    - بحران آب و مصارف صنعتي و شهري
    - بحران آب و استفاده از آبهاي نامتعارف
    - بحران آب و استفاده از فناوريهاي نوين
    -  تغييرات اقليمي، خشكسالي و بحران آب
    - بحران آب و تاثيرات اقتصادي و اجتماعي آن
    - بحران آب و مسائل زيست محيطي
    - راههاي مقابله با بحران آب

 مديريت منابع آب
    - برنامه ريزي و مديريت جامع منابع آب
    - مديريت كيفي منابع آب
    - مديريت منابع آب سطحي
    - مديريت منابع آب زيرزميني
    - تغيير اقليم و اثرات آن بر منابع آب
    - منابع آب و آمايش سرزمين
    
بهينه سازي مصرف آب
    - بهره برداري بهينه از منابع آب
    - روش هاي آبياري و ارتقاي مصرف بهينه آب
    - ارتقاي بهره وري آب در سازه هاي آبي و هيدروليكي
    - كاربرد فناوري هاي نوين در بهينه سازي مصرف آب
    - روش هاي مدلسازي در بهره وري بهينه آب
    - بهينه سازي مصرف آب با رويكرد توسعه پايدار

 بازيافت آب
    - بازيافت آب از فاضلاب شهري
    - بازيافت آب از پساب هاي صنعتي
    - بازيافت آب از پساب هاي صنعتي
    - تكنيكهاي بازيافت آب در مقايسه با انتقال آب از ساير حوزه ها
    - اقتصاد بازيافت آب
    - هزينه هاي بازيافت آب 
    - بازيافت پساب خشك
    - بازيافت آب و محيط زيست
    - نقش بازيافت آب در محور توسعه پايدار

 بحران آب و خشكسالي
    - ديدگاه­هاي نظري و كاربردي در خشكسالي
    - خشكسالي و كشاورزي
    - خشكسالي، منابع طبيعي، امور دام، جنگل­ها و مراتع
    - مديريت مشاركتي در شرايط خشكسالي و كم آبي
    - خشكسالي و آمايش سرزمين
    - اثرات زيست محيطي، اقتصادي - اجتماعي و سياسي خشكسالي
    - خشكسالي وتغييراقليم
    - پيش­بيني كوتاه مدت و بلند مدت خشكسالي
    - مدلهاي ديناميكي و سينوپتيكي خشكسالي
    - خشكسالي و مديريت منابع آب
    - خشكسالي و مديريت خاك ورزي

بحران آب و كشاورزي
    - اصلاح نژاد و كم آبي
    - زراعت و كم آبي
    - روش هاي نوين جمع آوري و حفاظت آب
    - افزايش راندمان آبياري
    - اهميت آب در اقتصاد كشاورزي
    - استفاده از آبهاي نامتعارف در كشاورزي

بحران آب و هواشناسي
    - مدلسازي تبخيرتعرق و فرآيندهاي گياه و محيط
    - مدلسازي و پيش بيني هاي هواشناسي بحران آب
    - كاربرد سامانه هاي داده برداري خودكار در مديريت آب

          
آب و فاضلاب
    - مديريت تقاضا و مصرف آب
    - تامين آب شرب و حفاظت از منابع
    - تاسيسات آب و فاضلاب و بهينه‌سازي انرژي
    - تاسيسات آب و فاضلاب و افزايش بهره‌وري
    - تاسيسات آب و فاضلاب و فن‌آوري‌هاي نوين
    - تاسيسات آب و فاضلاب و محيط‌ زيست
   
شبكه هاي آبياري و زهكشي
    - بحران آب و مديريت بهره‌برداري از شبكه­‌هاي آبياري و زهكشي
    - مطالعات و طراحي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
    - ارتقا بهره‌­وري مصرف آب در شبكه­‌هاي آبياري
    - مسائل و مشكلات اجرايي شبكه­‌هاي فرعي آبياري و زهكشي
    - شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و محيط زيست
    - مباحث نوين در شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
   
 آب و زمين شناسي
     - منابع آب كارست و سازندهاي سخت
    - هيدروژئوشيمي، ايزوتوپي و رديابي منابع آب
    - كميت و كيفيت منابع آب زيرزميني
    - فرونشست و مخاطرات زمين شناختي مرتبط با منابع آب
    - مطالعات هيدروژئولوژي كارست در پروژه هاي مهندسي
    - ژئوفيزيك و اكتشاف آب هاي زيرزميني
    - چاه پيمايي و اكتشاف آب هاي زيرزميني
    - پردازش، مدل سازي و تلفيق داده ها و اكتشاف آب هاي زيرزميني
    - فناوريهاي نوين  در اكتشاف آب
   
تكنولوژي تعديل آب و هوا  
    - مديريت و تعديل آثار پديده هاي جوي
    - تاثير باروري ابرها بر افزايش بارش و روان آب
    - جايگاه باروري ابرها در كاهش اثرات خشكسالي
    - ايجاد افزايش بارش بعنوان يكي از راهكارهاي كاهش اثرات خشكسالي

بحران آب و تغيير اقليم
    - ارزيابي اثرات زيست محيطي ناشي از تقيير اقليم
    -آسيب شناسي و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي بحران آب
    - پيامدهاي خشك شدن منابع آب هاي شيرين
    - اثرات تغيير اقليم بر تنوع زيستي و ذخاير ژنتيكي
    - تغيير اقليم و استراتژي بخش كشاورزي و شيلات
    - نقش انجمن هاي مردم نهاد در كاهش اثرات تغيير اقليم
    - تغيير اقليم و رسالت تحقيقات، آموزش و ترويج
    - فناوريهاي نوين توليد و بهره برداري سازگار با شرايط تغيير اقليم

مديريت منابع آب در شرايط بحراني
    - انتقال درون حوضه اي و برون حوضه اي
    - تجربيات و الگوهاي موفق جهاني مديريت منابع آب
    - كاربرد آب هاي شور و لب شور در كشاورزي، شيلات و صنعت
    - مديريت حوضه اي و توسعه پايدار منابع آب
    - مديريت تخصيص حق آبه و بهره وري آب
    - بهره برداري از آب هاي نا متعارف
    - آمايش سرزمين و بحران آب
    - مديريت حفاظت از منابع آب هاي سطحي و زير زميني
    - قوانين، مقررات و جنبه هاي حقوقي بحران آب

 فرهنگ سازي و مديريت مصرف آب
    - دانش بومي بهره برداري و مصرف آب
    - آموزه هاي ديني و اسلامي در مصرف آب
    - توانمند سازي و آموزش جوامع محلي در بهره برداري از منابع آب
    - افزايش راندمان آبياري در بخش كشاورزي و شيلات و صنعت
    - كاربرد فناوري هاي نوين در بهينه سازي مصرف آب
    - بهينه سازي مصرف آب با رويكرد توسعه پايدار

نظرات