کنفرانس ملی راهکارهای توسعه پایدارمنطقه باسمنج

کنفرانس ملی راهکارهای توسعه پایدارمنطقه باسمنج

محورهاي همايش:
محورهاي شهرسازي و توسعه پايدار
بافت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها)
شهرسازي نوين و توسعه پايدار
سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
ناپايداري شهر و عوامل موثر
شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
الگوهاي معماري و شهرسازي بومي و اقليمي و تاثير آن بر شهرسازي
المان هاي شهري و محورهاي مرتبط
برنامه ريزي منطقه اي و شهري
طراحي شهري، نماهاي شهري و امنيت رواني
مشاركت در امور شهري
بهسازي و نوسازي شهري
ساختمان هاي هوشمند و كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در ساخت و توسعه شهري
ساير ايده هاي نوين در شهرسازي و توسعه پايدار
بافت هاي تاريخي
جغرافيا، برنامه ريزي و مديريت شهري
بهسازي آثار تاريخي
علوم جغرافيايي و مديريت شهري
نوسازي شهري
كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در شهرسازي
بازسازي بافت تاريخي
جغرافيا و شهرسازي
برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري
شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
ساير ايده هاي نوين در زمينه شهرسازي وتوسعه پايدار

 

مهندسي معماري و توسعه پايدار:
 مصالح و فن آوري هاي نوين در معماري
 معماري و هويت شهري
 معماري پايدار
 معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري
 روشها و فناوريهاي نو در معماري
 انرژي هاي نو در معماري
 سبك شناسي معماري
 معماري خياباني
 تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري
 گرافيك شهري
 معماري و محيط زيست
 معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
 معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
 مفهوم شناسي معماري و شهرسازي معاصر
 معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
 معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
 نمودهاي معماري سنتي و اسلامي در معماري و شهرسازي منطقه
 الگوهاي معماري بومي
 معماري منظر
 بوم شناسي
 زيبايي شناسي در معماري
 ساير ايده هاي نوين در زمينه معماري و توسعه پايدار

 

محورهاي مديريت و برنامه ريزي شهري
فرهنگ شهر نشيني
شهروند و حقوق شهروندي
ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري
تعامل در فضاي شهري
روانشناسي محيطي
روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
شهر و حقوق شهروندي
طراحي و فضاهاي شهري
مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
برنامه ريزي كالبدي شهري
برنامه ريزي منطقه اي و شهري
مديريت شهري
برنامه هاي توسعه شهري
مديريت پروژه هاي شهري
مديريت بحران
برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز
مشاركت در امور شهري
گردشگري شهري
ارزيابي تاثير اجراي پروژه هاي شهري
بهسازي و نوسازي شهري
نماهاي شهري
تاثير تكنولوژي هاي جديد ساخت در بافتهاي شهري
كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها

 

محورهاي محيط زيست شهري
محيط زيست و انواع آلودگي ها
مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها و روستاها
برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري
جنگلها،فضاي سبزشهري ومحيط زيست پايدار
شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
فضاي سبز و محيط زيست شهري
مسائل محيط زيست كلان شهرها
اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها
شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها
اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها
مديريت پسماند در شهرها
مديريت حيات وحش شهري
مديريت فضاي سبز ومحيط زيست شهري
ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري
نانو ومحيط زيست
روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري
حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن
كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محيط زيستي
تغيير اقليم و محيط زيست
مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
ساختمان هاي سبز انرژي هاي پاك و محيط زيست پايدار
گردشگري و محيط زيست
ساير ايده هاي نوين در جهت حفاظت از محيط زيست


محورهاي ويژه جغرافيا و توسعه پايدار
 علوم جغرافيايي و فناوريهاي نوين
معماري، شهرسازي و علوم جغرافيايي
فناوري هاي نوين در زمينه شهرسازي و بهسازي
جغرافيا و استراتژي هاي توسعه ملي
جغرافيا و آمايش سرزمين
جغرافيا و مديريت جامع شهري
جغرافيا و راهبردهاي نوين گردشگري و توسعه پايدار
جغرافيا و مديريت زيست محيطي
جغرافيا و مديريت بحران
كاربري اراضي در شهرها
حاشيه نشيني و اسكان غير رسمي
شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
الگوهاي معماري و شهرسازي بومي و اقليمي و تاثير آن بر شهرسازي
مشاركت در امور شهري
بهسازي و نوسازي شهري
ساير ايده هاي نوين در جغرافيا ، مديريت شهري و توسعه پايدار

 

محورهاي ويژه گردشگري وتوسعه پايدار
ارزيابي طرحهاي توسعه جهانگردي
بازاريابي بين‎الملي در جهانگردي و رفتار مصرف كننده
گردشگري، طبيعت گردي و مديريت اكوسيستم هاي طبيعي و اقليم و آب و هوا
جغرافيا، برنامه ريزي محيطي،گردشگري پايدار
گردشگري در مناطق حفاظت شده، پارك هاي ملي و جنگلي
گردشگري ، معماري، شهرسازي و توسعه پايدار
استراتژي هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري
گردشگري مذهبي ، فرهنگي و پزشكي
گردشگري و موزه ها و موسيقي هاي محلي و صنايع دستي
گردشگري ورزشي (كوهنوردي ،، دوچرخه سواري توريستي، اسكي)
گردشگري و توسعه اقتصادي،  اجتماعي و فرهنگي و سياسي
گردشگري ، آمايش سرزمين و همبستگي ملي
جغرافيا، گردشگري و توسعه شهري، روستايي و عشايري
گردشگري ، اقوام، فرهنگ و آيين و رويدادهاي ملي
گردشگري ، معلولان و سالمندان
گردشگري، آموزش عالي ، دانشگاه هاي بين المللي
گردشگري، ارتباطات ، حمل و نقل
گردشگري، فناوري اطلاعات،IT
مديريت‎كيفت‎جامع ‎درصنعت جهانگردي
تحليل‎رفتاري‎جهانگردي‎ و تعامل‎ فرهنگي
راهكارهاي جذب گردشگر خارجي در ايران
گردشگري، مديريت استراتژيك، موقعيت جغرافيايي ايران
گردشگري، خدمات، هتل ها و آژانس ها
گردشگري، تبليغات، بازاريابي منطقه اي و جهاني
گردشگردي، سرمايه  گذاري داخلي و خارجي، توليد و اشتغال
گردشگري ، شهر ها، شهر هاي خلاق
گردشگري ، مناطق جنگي، يادواره هاي جنگي
گردشگري، نظم و امنيت و توسعه مناطق مرزي و مناطق محروم
سامانه‎هاي‎اطلاعاتي ‎درصنعت ‎جهانگردي و روش هاي كمي در جهانگردي
گردشگري ، فرودگاه ها و حمل و نقل هوايي
كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در مديريت توريسم و گردشگري
ارزيابي پيامدهاي طرح ها و پروژه هاي گردشگري
نقش سازمان هاي متولي در توسعه پايدار گردشگري
گردشگري ،كشاورزي و محيط زيست پايدار
ساير ايده هاي نوين در زمينه گردشگري و توسعه پايدار

 

محورهاي ويژه محيط زيست ،كشاورزي و توسعه پايدار
 محيط زيست و انواع آلودگي ها
 مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها و روستاها
 برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري
 جنگلها، فضاي سبزشهري و محيط زيست پايدار
 شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
 كشاورزي، محيط زيست  و توسعه پايدار
 نقش مديريت پسماندها در كشاورزي پايدار
 كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
 شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
 نانو و محيط زيست
 مديريت ، اقتصاد ، ترويج و آموزش كشاورزي
 مكانيزاسيون و مكانيك ماشينهاي كشاورزي
 آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك
 هواشناسي و بيوتكنولوژي كشاورزي
 توليدات گياهي و اگرواكولوژيك
 پدافند غيرعامل و امنيت زيستي
 محيط زيست و آمايش سرزمين
 علوم باغباني و فضاي سبز
 آبياري و زهكشي
 جنگل و مرتع و بيابان
 چالشهاي مرتبط با فن آوري نوين در توليد محصول سالم وكشاورزي پايدار
 كاربرد داده هاي رقومي ماهواره اي در شناسايي، پايش و مديريت محصولات كشاورزي
 خشكسالي و تاثيرات آن بر توسعه پايدار
 بهينه سازي فرايند توليد محصولات كشاورزي
 بيوتكنولوژي گياهي و نقش آن در توسعه پايدار
 مكانيزاسيون و اتوماسيون كشاورزي و توسعه پايدار
 كاربرد فناوريهاي نوين در محيط زيست و توسعه پايدار
 روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
 فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري
 حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن
 كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محيط زيستي
 تغيير اقليم و محيط زيست
 مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
 ساختمان هاي سبز انرژي هاي پاك ومحيط زيست پايدار
 گردشگري ،كشاورزي و محيط زيست
 نقش سازمانهاي مردم نهاد (NGO) در حفاظت از محيط زيست
 و ساير ايده هاي نوين در زمينه توسعه پايدار كشاورزي و محيط زيست

 

نظرات