کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی

کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی

محورهاي كنفرانس:

محورهاي حوزه تحريم اقتصادي
– تبيين شرايط اقتصادي كشورهاي تحريم شده(روسيه، چين، ايران، كوبا، عراق، پاكستان، آفريقاي جنوبي، سوريه، سودان، افغانستان، كره شمالي و … ) از منظر متغيرهاي كلان اقتصادي(تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، توليد ناخالص داخلي، صادرات و واردات، رشد اقتصادي، بيكاري، ماليات، خصوصي سازي و … )
– تبيين شرايط اقتصادي كشورهاي تحريم شده از منظر اقتصاد خرد (بازارها، تئوري بازيها، توزيع درآمد و … )
– تحريم اقتصادي از بعد اجتماعي (سلامت عمومي، تندرستي، امنيت غذايي، محيط زيست، مهاجرت، نژادپرستي، سرمايه اجتماعي و …)
– تحريم اقتصادي و حقوق و سياست بين الملل (حقوق بشر، دموكراسي، كمكهاي انسان دوستانه و …)
– تحريم ها و توليد و تجارت انرژي (نفت، گاز و …)
– نظام مالي و پولي بين المللي و شرائط تحريم هاي اقتصادي
– تحريم ها و سيستمهاي بانكداري و تجارت بين الملل
– تحريم اقتصادي و فضاي كسب و كار، كارآفريني، بنگاههاي كوچك و متوسط، سازمانها و شركتهاي بين المللي و …
– تحريم ها و صنعت توريسم سرمايه گذاري مستقيم و غير مستقيم خارجي
– ماهيت و مدل هاي تحريم
– مديريت تحريم ها
– نوع شناسي ابعاد تحريم ها يا قتصادي
– تحريم ها و اقتصاد مقاومتي
– مديريت سازمانها در شرايط تحريم
– كاهش تحريم ها و آثار اجتماعي و اقتصادي آن
– توافقات ژنو و آثار و نتايج آن
– شرايط اقتصادي بعد از تحريم ها و چالش ها و فرصت هاي آن
– بيانيه لوزان و آثار و نتايج آن
– اقتصاد نظامي
– اقتصاد مقاومتي
– هر نوع تحليلي از اقتصاد ايران با توجه به تحريم هاي 37 ساله عليه كشورمان جزء محورهاي كنفرانس مي باشد.
و ديگر مباحث مرتبط با تحريم و آثار آن

محورهاي حوزه اقتصاد و مديريت نفت و گاز
مباني و نظريه ها:
– نفت و گاز و توسعه اقتصادي
– نفت وگاز و جغرافياي اقتصادي سياسي
– برنامه ريزي براي آينده نفت و گاز
– تحليل كلان فراگرد هاي نفت و گاز
– تحليل خرد فراگرد هاي نفت و گاز
– مديريت منابع نفت وگاز
– نظريه بازي ها

 عرضه و تقاضاي نفت:
– بازار كالا ها و تجارت
– پيش بيني بازار نفت و گاز
– قيمت گذاري نفت و گاز
– مصرف فرآورده هاي نفت و گاز
– تحليل عرضه و تقاضاي بين امللي نفت و گاز
– مديريت فروش نفت وگاز

 انرژي هاي جايگزين:
– انرژي هاي نو
– آب و هواي جهاني و كاهش انتشار گاز هاي گل خانه اي
– ساير منابع انرژي

 سرمايه گذاري در نفت و گاز:
– روش هاي تامين مالي نفت و گاز
– قراردادها
– ميزان سرايه گذاري در پروژه ها
– سرمايه گذاري در پروژه هاي وابسته مانند پالايشگاه و پتروشيمي

‌ محورهاي حوزه اقتصاد و مديريت نظامي
 مديريت نظامي:
– مديريت منابع انساني در امور نظامي
– مديريت مالي در امور نظامي
– مديريت دانش در امور نظامي
– مديريت ريسك در امور نظامي
– مديريت توليد در امور نظامي
– مديريت صنعتي در امور نظامي
– مديريت زمان در امور نظامي
– مديريت بحران در امور نظامي
– مديريت راهبردي در امور نظامي
– تئوري هاي مديريت نظامي
– و …


 اقتصاد نظامي:
– اقتصاد و جنگهاي آينده
– شرايط و زمينه هاي اقتصادي قبل از جنگ
– تاريخ عقايد اقتصاد نظامي و جنگ
– برآورد و كنترل هزينه پروژه هاي نظامي
– اقتصاد مهندسي در طرحهاي نظامي
– فناوريها، توليدات نوين نظامي و رشد اقتصادي
– جنگ اطلاعات اقتصادي
– برونسپاري فعاليتهاي سازمانها و موسسات نظامي
– هزينه ها و درآمدهاي پروژه هاي مشترك نظامي
– پيمانكاري و قراردادهاي سازمانها و موسسات نظامي
– منابع مالي و راهكارهاي درآمدزايي سازمانهاي نظامي
– ارتش حرفه اي و آثار اقتصادي و اجتماعي
– خدمت سربازي و توليد ناخالص داخلي، كارآفريني، اشتغال و …
– هزينه هاي سربازي در نيروهاي مسلح
– و …

محورهاي حوزه كارآفريني
 كارآفريني:

– مباني نظري و تجربي در مورد كار آفريني و ارزش آفريني.
– كارآفريني و نقش آن در توسعه پايدار (اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي).
– كارآفريني در حوزه هاي مختلف دانش و فناوري (با هدف ايجاد اشتغال و خلق ارزش و ثروت)
– نقش كارآفريني در اقتصاد مقاومتي.
– كارآفريني از ديدگاه اسلام و قرآن.
– كارآفريني سبز.
– كارآفريني در شرايط تحريم.
– كارآفريني نظامي.
-و …


 مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري:
– مباني نظري و تجربي در مورد مراكز رشد و پاركها.
– كلينيكهاي تخصصي مشاوره و شركتهاي كارگزار، راه اندازي و استمرار كسب و كارهاي دانش بنيان.
– كسب و كارهاي (شركت هاي) دانش بنيان و تجاري سازي دانش و تكنولوژي.
و …


 مديريت در شركتهاي(كسب وكارهاي) كوچك و متوسط دانش بنيان:
– مباني نظري و تجربي در مورد كسب وكارهاي كوچك و متوسط دانش بنيان.
– توليد، بازارهاي مالي، نوآوري و خلاقيت، مسائل حقوقي، مديريت استراتژيك، مشاوره مديريت در شركتهاي كوچك و متوسط.
– خوشه هاي كسب وكار.
– كسب و كار سبز.
و …

 ارتباط بين دانشگاه و صنعت (جامعه):
– مباني نظري و تجربي در مورد ارتباط بين دانشگاه و صنعت.
– انتظارات متقابل دانشگاه و صنعت (جامعه).
– مدلها / الگوها / چهارچوب هاي ارتباط اثر بخش بين دانشگاه و صنعت (جامعه).
و …

 دانشگاههاي نسل سوم(كار آفرين و ارزش آفرين):
– مباني نظري و تجربي در مورد دانشگاه هاي نسل سوم.
– نقش دانشگاه ها در توسعه همه جانبه (اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي) جامعه.
– كارآفريني دانشگاهي و دانشگاه كارآفرين – تجاري سازي دانش و تكنولوژي دانشگاهي.
– دانشگاهها، دانشكده ها، گروه ها، و رشته هاي نسلهاي جديد.
– برنامه ها و نظامهاي آموزشي كار آفرينانه در دانشگاهها.
– مدلها / چهارچوبها / الگوهاي ارتباط بين دانشگاه هاي و صنعت (جامعه).
– انتظارات متقابل دانشگاهها و صنعت (جامعه).
– مدلها / الگوها / چهارچوب هاي ارتباط اثربخش بين دانشگاه و صنعت (جامعه).
و . . .

 تجاري سازي و فروش محصولات (آموزشي، پژوهشي، فناوري) دانشگاهي:
– خلق ثروت (اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي) دانش بنيان در حوزه هاي مختلف دانشگاهي.
– فروشگاهها، نمايشگاهها، و فن بازارهاي محصولات (آموزشي، پژوهشي، فناوري) دانشگاهي.
– زنجيره فروش و خدمات بعد از فروش (مديريت زنجيره عرضه) محصولات (آموزشي، پژوهشي، فناوري) دانشگاهي.
– خوشه هاي كسب و كارها، اتحاديه ها، اصناف، و سازمانهاي حمايتگر از محصولات (آموزشي، پژوهشي، فناوري) دانشگاهي.
– مدلها / چهارچوبها / الگوهاي اشتغال زايي و درآمد زايي در حوزه هاي مختلف محصولات (آموزشي، پژوهشي، فناوري) دانشگاهي.
و …

 ارتباط كارآفريني با رشته هاي مختلف دانشگاهي:
– مباني نظري و تجربي در مورد كارآفريني و رشته هاي دانشگاهي.
– كارآفريني، اشتغالزايي و درآمدزايي رشته هاي مختلف علوم انساني (مديريت، اقتصاد، حسابداري، حقوق، علوم سياسي، جغرافيا، ادبيات، زبان، معارف اسلامي، الهيات، فقه و حقوق اسلامي، تربيت بدني و علوم ورزشي و…).
– كارآفريني، اشتغال زايي و درآمد زايي رشته هاي مختلف علوم پايه (شيمي، فيزيك، زيست شناسي، رياضي، بيوشيمي، و …).
– كارآفريني، اشتغال زايي و درآمد زايي رشته هاي مختلف علوم كشاورزي (زراعت، باغباني، خاك شناسي، فضاي سبز، علوم دامي و … ).
– كارآفريني، اشتغال زايي و درآمد زايي رشته هاي مختلف علوم فني و مهندسي (برق، عمران، مكانيك، صنايع و ….).
– كارآفريني، اشتغال زايي و درآمد زايي رشته هاي مختلف هنري (معماري، شهرسازي، جهانگردي، مرمت و باستان شناسي، طراحي صنعتي، نقاشي، گرافيك، طراحي پوشاك و دوخت، سينما، كارگرداني، تئاتر، بازيگري، فيلم نامه نويسي، صنايع دستي، پژوهش هنر، روابط عمومي، ….).
– كارآفريني، اشتغال زايي و درآمد زايي رشته هاي مختلف پزشكي (پزشكي، پرستاري، فيزيوتراپي، علوم آزمايشگاهي، دندان پزشكي، …).
– كارآفريني در رشته هاي دفاعي و نظامي.
و …

 ديگر مباحث آزاد در راستاي اهداف كنفرانس
– اقتصاد دانش بنيان.
و …

محورهاي حوزه اقتصاد سبز
 نظريه ها و مباني:
– اقتصاد محيط زيست
– مديريت محيط زيست
– صنعت سبز
– اقتصاد رفاه
– اقتصاد توسعه
– اقتصاد كشاورزي
– گردشگري سبز
– اكو سوسياليزم
– مسائل زنان
– سرمايه گذاري خارجي
– نظريه بازي ها
– و …

 موضوعات جديد، مباحث تجربي و كاربردي:
– راهبردهاي سبز
– ماليات محيط زيستي
-هوش سبز
– مديريت و ارزشگذاري منابع
– مديريت سبز
– شاخص هاي نوين اقتصادي
-حفاظت از تالاب ها
– بازتوليد و بازيافت
– كيفيت زندگي
-انرژي هاي نو
– فناوري اطلاعات و محيط زيست
-ساختمان سبز(مسكوني، هتل، بيمارستان…)
– و …

 پارادايم هاي جديد اقتصادي:
– زيست كره (biosphere)، گونه هاي غير انساني
– زنان و اقليت ها
– سازمان هاي اقتصادي-اجتماعي پسا كشاورزي
– كاهش اثرات زيست محيطي
– پرداخت بابت آلودگي
– كودهاي نوين و اثار زيست محيطي
– و …

 مشكلات ساختاري و مديريتي
– خصوصي سازي
– حكمراني خوب
– فضاي كسب و كار
– جامعه مدني و سازمان هاي مردم نهاد
– مديريت صنعتگرانه بر محيط زيست
– ماليات ستاني
– برونسپاري
– مصرف گرايي
– و …

 شركت هاي چند مليتي و سازمان هاي بين المللي :
– برتون وودز
– اتحاديه اروپا
– سازمان ملل متحد
– صندوق بين المللي پول
– بانك جهاني
– سازمان تجارت جهاني
– صندوق توسعه ملي
– گاتس
– آنكتاد
– قواعد و فعاليت هاي چند مليتي
– تجربيات فراگرد جهاني سازي
– محدود سازي قدرت شركت هاي چند مليتي
– و …

عدالت اجتماعي:
– كشورهاي كمتر توسعه يافته
– برابري قدرت خريد
– مباحث معيشت اقتصادي
– توزيع درآمد
– فقر، تعاريف و اثرات آن
– شاخص هاي كيفيت زندگي
– ابزارهاي اطمينان از عادلانه بودن سياستها
– عدالت زيستي و عواقب فقدان آن
– و …

نظرات