پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

محورهاي كنفرانس:

 چالش ها و راهكارهاي توسعه شهري پايدار 
-شكل شهر 
- شاخص‌هاي شهر پايدار 
-ساختارهاي شهري 
-مرمت شهري 
-منظر شهري


نقش معماري و شهرسازي در دستيابي به ساختمان پايدار 
-الگوهاي ساختمان پايدار 
-الگوهاي مديريت ساختمان 
-معماري بومي و اقليمي 
-مواد و مصالح پايدار


نقش مهندسي عمران در دستيابي به ساخت و ساز پايدار
- مقاوم سازي ساخت و ساز شهري 
- مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي 
- مصالح نوين يا بومي پايدار در سازه 
- عناصر زيست محيطي ساخت و ساز


بهينه سازي مصرف انرژي در توسعه پايدار
-فناوري هاي نوين و انرژي هاي پاك در سيستم هاي مديريت هوشمند ساختمان 
-پايش، كنترل و بهينه سازي مصرف انرژي و ارائه راهكارهاي بازگشت سرمايه 
-دورنماي بلندمدت فناوري هاي انرژي زيست محيطي در توسعه پايدار


 صنعت و فناوري اطلاعات در توسعه پايدار
- نقش معماري نوين در ساخت و ساز پايدار 
- صنعت و فناوري اطلاعات در مديريت هوشمند ساختمان 
- نقش فناوري اطلاعات در توسعه گردشگري

نظرات